B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2013
 B&K Senior Klub har nu bestået i tre år og må siges at have trådt sine første barnesko. I bestyrelsen mener vi efterhånden, at have fået erfaringer med at organisere arrangementer. Vi mener at have fundet frem til de grundlæggende retningslinjer, der kan styre klubbens aktiviteter og økonomi. Blandt andet det princip, at de der deltager i aktiviteterne også betaler dem. Antallet af medlemmer er vokset og samarbejdet med Brüel & Kjær har fundet sin form.


Der er selvfølgelig hele tiden nye opgaver og nye spørgsmål, der presser sig på: Er det de rigtige arrangementer, vi laver? Har klubben fået kontakt til alle potentielle medlemmer, både ansatte og pensionister, mænd og kvinder? Skal der gøres noget for at hverve nye medlemmer?

 

Medlemmer

Ved udgangen af 2013 har klubben 236 medlemmer – 18 medlemmer har forladt klubben, men 21 nye er kommet til. Medlemstallet er altså i 2013 ikke vokset på samme måde som i de tidligere år.
 

Igennem vore første tre år er klubben nået bredt ud til de tidligere ansatte, der i dag udgør langt størstedelen af klubbens medlemmer. Der er stadig en del ældre ansatte på Brüel & Kjær, der ikke er medlemmer. Måske kan vi gøre en indsats for at trække flere af firmaets nuværende ansatte til klubben.
 

Der er fortsat en overvægt af mandlige medlemmer, nemlig 73 procent mænd og 27 procent kvinder, som efter vores skøn afspejler sammensætningen af virksomhedens personale.

 

Interessegrupper

Bestyrelsen håber, at aktiviteten blandt medlemmerne fortsat vil vokse og at medlemmerne vil få øje for de muligheder, der ligger i at have en fælles ramme som vor seniorklub. Det er i sidste ende medlemmernes interesser og behov, der bestemmer klubbens aktiviteter og fremtid.

Klubben har tre interessegrupper:

 

Slægtsforskning:

Christa Orsleff Marrot (COM) har været drivkraften i en slægtsforsknings-gruppe med 10-12 medlemmer. Gruppen har i sine to leveår holdt flere møder med foredrag og udveksling af erfaringer. Grundet hjemlige pligter har Christa nu desværre måttet stoppe som kontaktperson. Jørgen Braasch vil midlertidigt træde ind som kontaktperson, og håber på støtte fra Henrik Prætorius (HP) for at vurdere om der fortsat er interesse for at arbejde med slægtsforskningen.

 

Læsekreds:
Anni Hansen er kontaktperson for en gruppe af læselystne – gruppen består af tre aktive personer, der mødes en gang om måneden på skift hos hinanden og foreløbig har læst både ældre og nyere dansk litteratur. De vil gerne være flere, så hvis nogen har lyst til at være med, skal de være meget velkomne.

 

Historisk Samling:
Arkivgruppen blev dannet på et klubmøde den 12. december 2012. Den består i dag af 10-14 aktive medlemmer og Carsten Frederiksen er kontaktperson, Gruppen har nu omdøbt det firmahistoriske arkiv og museum til ”Historisk Samling”, da det bedre dækker den brede vifte af materialer, samlingen vil omfatte.

 

Gruppen har udarbejdet et sæt vedtægter for samlingen og i foråret arrangerede gruppen to studieture til henholdsvis Velux historiske samling og Rudersdal lokalhistoriske arkiv. Gruppen arbejder pt. på de logistiske procedurer og systemer til registrering af modtagne effekter. Der er desuden lagt et stort arbejde i at få lokalet i kælderen af bygning 10 malet og gjort i stand - her har B&K velvilligt stillet materialer til rådighed.

 

Gruppen har allerede nu modtaget tilsagn om levering af adskillige effekter og vil få egen plads på B&K Senior Klubs hjemmeside, hvor klubbens medlemmer kan se, hvordan gruppens arbejde skrider frem.

 

Senior-gymnastik

Endelig kan det nævnes seniorklubben i 2013 startede et samarbejde med Idrætsklubben Brüel & Kjær. Første konkrete skridt er et hold med seniorgymnastik under ledelse af Tina Hassenkamp. Holdet er kommet godt fra start, men der kan meget gerne komme flere deltagere til Pilates.

 

Det er i øvrigt bestyrelsens hensigt at lave fælles arrangementer med Idrætsklubben, når det er muligt, for eksempel med den nystiftede gourmet-klub og motor-klubben.
 

Bestyrelsen

Består i dag af syv medlemmer: formand Jørgen Braasch (JB), kasserer Erling Frederiksen (EF), Anni Hansen (AH), Børge Henriksen (BH), Sven Johansen (SJ), Ilse Højbro Madsen (IHB) og Klaus Seest Jørgensen (KSJ), der er repræsentant for Brüel & Kjærs ledelse. Desuden deltager to suppleanter Connie Christiansen (CC) og Carsten Frederiksen (CF) i arbejdet.

 

I årets løb har Ilse Højbro Madsen ønsket at træde ud af bestyrelsen og fungere som suppleant - i hendes sted er suppleant Connie Christiansen indtrådt i bestyrelsen.

 

På den forestående generalforsamling er kassereren Erling Frederiksen og yderligere to bestyrelsesmedlemmer på valg: Anni Hansen og den indtrådte suppleant Connie Christiansen. Alle villige til genvalg.

 

Begge suppleanter CF og IHM er på valg. CF er villig til genvalg, hvorimod IHM ikke ønsker genvalg.

 

KSJ har planlagt at gå på efterløn, og vil derfor trække sig ud af seniorklubbens bestyrelse som Brüel & Kjærs repræsentant. Vi vil derfor snarest bede firmaets ledelse om at udpege en ny repræsentant til klubbens bestyrelse.

 

Revisoren, Hans Bjerg, og revisorsuppleanten, Johannes Eriksen, er på valg – begge er villige til genvalg.

 

Arrangementer

Bestyrelsen har i årets løb holdt møde omtrent én gang om måneden – i nogle perioder med mange arrangementer lidt oftere. Tilbagemeldinger fra medlemmer har bekræftet, at det sociale islæt er et vigtigt element i alle arrangementer – deltagerne hygger sig. Det bærende princip er fortsat, at arrangementerne skal hvile i sig selv – og altså ikke belaste klubben økonomi – deltagerne betaler.

 

Klubben har afholdt følgende arrangementer i 2013

 • Generalforsamling og Nytårskur
  Generalforsamlingen og den efterfølgende festmiddag blev afholdt i Brüel & Kjærs kantine den 6. februar og var et tilløbsstykke – ca. 180 medlemmer deltog.

  Før festmiddagen underholdt komikeren og instruktøren Flemming Jensen, der har rødder i lokalområdet, og under selve middagen benyttede flere medlemmer muligheden for at fortælle om deres tid på Brüel & Kjær – der var mange gode historier, sjove anekdoter og lidt sang og musik.
   

 • Rundvisning på Nordisk Film


 • Tirsdag den 7. maj besøgte 75 medlemmer Nordisk Film og så bl.a. studierne, hvor deres stumfilm blev optaget, scenerne hvor Erik Ballings produktioner, som ”Olsen Banden”, ”Huset på Christianshavn” og dele af ”Matador” blev optaget, alt i alt et meget interessant besøg.

  Efter besøget på Nordisk Film gik vi til Hotel Fy og Bi, som er nabo til Nordisk Film. Her hyggede vi os samtidig med vi nød en buffet middag.
   
 • Picnictur med Nordsjællandske Veterantog
  Søndag den 30. juni tog 35 medlemmer med dampdrevet tog gennem Nordsjælland. Den medbragte frokost og drikkevarerne blev nydt i toget. Under opholdet på Græsted station viste Erik Cletus rundt på veterantogets værksteder. På hjemturen fra Græsted blev der serveret kaffe og kringle.

  Efter køreturen samledes vi på Cafe Kronborg ved Helsingørs lystbådehavn, hvor vi sammen nød udsigten over Øresund og Helsingborg og fik en afskedsdrink.
   

 • Vinsmagning
  Tirsdag den 17. september tilbød Brüel & Kjær Idrætsklubs nystartede Gourmet Club, der har til formål at udbrede kendskabet til god mad og gode drikke, B&K Senior Klubs medlemmer til at deltage i deres vin smagningsaften.
   

 • Foredrag på Akustisk Laboratorium på DTU
  Torsdag den 24. oktober holdt lektor Torben Poulsen, Danmarks Tekniske Universitet, Laboratoriet for Akustik, et foredrag for 35 medlemmer om hørelse, høretab og om ørets anatomi. Hvor meget kan vi høre og hvad betyder et typisk høretab? Et meget interessant foredrag, hvor vi lærte om høretabets fem dimensioner og mulighederne for forbedringer ved brug af høreapparater.

  Efter foredraget var der arrangeret en farvel-drink og EF overrakte Torben Poulsen en vingave på vegne af klubben.
   
 • Guidet tur på Carlsberg
  Onsdag den 4. december deltog 24 medlemmer i vort sidste arrangement i 2013, hvor vi fik et godt indtryk af bryggeriet, der blev grundlagt i 1847 af J.C. Jacobsen, og samtidig med den fascinerende historie om, hvordan Carlsberg er gået fra lokalt bryggeri for københavnere til et globalt 'Super-Brand', der nydes hver dag i hele verden.

  Efter besøget på Carlsberg og med et par øller indenbords besøgte vi Restaurant Bjælkehuset i Søndermarken, hvor dagen sluttede over en buffet.

Kommunikation

Klubbens hjemmeside bliver flittigt brugt af klubbens medlemmer og opdateres løbende takket være Carsten Frederiksen store indsats. På hjemmesiden kan medlemmerne løbende holde sig orienteret om klubbens arrangementer.

 

Hjemmesidens Opslagstavle med plads til meddelelser fra medlem til medlem bruges kun lidt. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at benytte den, for eksempel til at finde frem til andre med samme interesser eller at skabe opmærksomhed omkring områder af  interesse.

 

På sidste års generalforsamling blev det foreslået at bestyrelsens referater blev lagt ud på vor hjemmeside. Emnet har været drøftet i bestyrelsen, men da vores referater har karakter af arbejdsnotater, ønsker vi dem ikke udsendt til alle – vi vil også gerne spare arbejdet med at lave et ekstra dokument.
 

Økonomi

Klubben har en fornuftig og stabil økonomi. Vi har været tilbageholdende med at bruge kontingentpenge for at oparbejde en vis formue, der dels giver os muligheder i fremtiden og dels kan dække uforudsete tab på arrangementer.

Klubben yder fortsat tilskud til afholdelse af nytårskuren og generalforsamlingen - det årlige møde for alle medlemmer - for at sikre størst mulig deltagelse og samhørigheden i klubben.


Perspektiver
 

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde for at afholde mindst seks arrangementer, således at både antal, form og indhold svarer til niveauet for årene 2012 og 2013. Arrangementerne skal gerne tilgodese forskellige interesser blandt medlemmerne og spænde fra emner med direkte relation til Brüel og Kjær, over teknik og videnskab til kunst og kultur. Vi vil desuden fortsætte samarbejdet med andre interessegrupper på Brüel & Kjær, herunder Idrætsklubben.

Der vil i 2014 også være fokus på at få den historiske samling til at fungere bedst muligt. Interessen blandt medlemmer, Brüel & Kjær medarbejdere, ja, endog blandt firmaets kunder har vist sig at være stor, så mængden af materialer – instrumenter, dokumenter, fotografier med mere – kan hurtigt vokse. Kunsten bliver at skabe en velfungerende og ordnet samling – og ikke blot et pulterkammer.

Vi overvejer, hvordan vi i 2014 kan udbrede kendskabet til klubben og tiltrække flere medlemmer. Bestyrelsen håber stadig også at kunne engagere flere medlemmer direkte i klubbens arbejde gennem den historiske samling, som arrangører af udflugter eller møder, i interessegrupper eller på anden måde som deltagere i klubbens aktiviteter.


Tak
 

Det er dejligt at se den glæde og entusiasme, der opstår, når klubbens medlemmer mødes. Bestyrelsen vil gerne takke alle for den opbakning, de har leveret gennem året.

En varm tak til hele gruppen bag den historiske samling og en særlig tak til Preben Snevig Jensen, David Redfern, Lars Munch Kofoed og Gitte Zølck Olsen for deres indsats med pensel og maling. Der skal også lyde en tak til Christa Orsleff Marrot for hendes fine arrangementer om slægtsforskning, til Erik Cletus for hans engagement med at arrangere klubbens togtur og til Niels Truelsen for hjælp til at udsmykke vore vogne med forårsløv!

 

Vi vil igen i år også takke Brüel & Kjærs ledelse, som har støttet klubbens arbejde ved at stille lokaler til rådighed for både medlems- og bestyrelsesmøder og ikke mindst for at stille lokale til rådighed for Historisk Samling. Vi er også meget taknemmelige firmaets tilskud til middagen ved nytårskuren, og siger ledelsen mange tak.

 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Braasch
Formand

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum