B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 i PDFB&K Senior Klubs fjerde leveår, året 2014, har været et år med stor aktivitet – der er for alvor kommet gang i arbejdet med vores historiske samling og vi har afholdt syv arrangementer inklusive generalforsamling og nytårskur.

 

Vores sommerfest trak ikke så mange deltagere, som vi havde håbet – måske på grund af tidspunktet – men alle arrangementer har været præget af den glæde og entusiasme, der opstår, når klubbens medlemmer mødes.

 

Bestyrelsen håber, at aktiviteten blandt medlemmerne vil vokse og at medlemmerne har øje for de muligheder, der ligger i at have en fælles ramme som vor seniorklub. Det er i sidste ende medlemmernes interesser og behov, der bestemmer klubbens aktiviteter og fremtid.

 

Medlemmer

 

Året 2014 har været et år med et forholdsvist stabilt medlemstal - klubben har i 2014 haft 249 kontingentbetalende medlemmer mod 234 året før. Afgangen af medlemmer i årets løb er altså blevet modsvaret af en lidt større tilgang nye medlemmer.

 

Klubben er nået bredt ud til de tidligere ansatte, der i dag udgør langt størstedelen af klubbens medlemmer. Der er dog stadig en del ansatte på Brüel & Kjær i rette aldersgruppe, som ikke er medlemmer. Omkring 35 er medlemmer, men cirka 120 kunne være det.

 

Interessegrupper

 

I årets løb har tre interessegrupper i klubben været mere eller mindre aktive:

 

Senior-gymnastik

I 2013 startede klubben et samarbejde med Idrætsklubben Brüel & Kjær, og oprettede et hold med Pilates for seniorer under ledelse af Tina Hassenkamp. Holdet består i dag af fem aktive deltagere, der mødes hver torsdag kl. 8.30-9.30 - der må meget gerne komme flere deltagere.

 

Læsekreds

Tre læselystne medlemmer er med i klubbens læsekreds. De mødes på skift hjemme hos hinanden én gang hver måned og læser en ny bog til hvert møde.

 

Gruppen læser nyere og ældre romaner, noveller og biografier skrevet af både danske og udenlandske forfattere, blandt andre: Helle Helle: Dette burde skrives i nutid (roman), Helle Stangerup: Bag skodderne (selvbiografi), Madeleine Albright: Vinter i Prag (selvbiografi), Alice Monroe: For meget lykke (noveller), John Williams: Stoner (roman), Anne-Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel (roman) og Jens Andersen: Denne dag, et liv (Astrid Lindgren-biografi).

 

sekredsen vil gerne have flere deltagere – alle interesserede er meget velkomne og kan henvende sig kredsens kontaktperson Anni Hansen.

 

Slægtsforskning

Christa Orsleff Marrot var drivkraften i en slægtsforsknings-gruppe med 10-12 medlemmer, men måtte melde fra i begyndelsen af 2014. Vi må desværre konstatere, at gruppen ikke har haft aktiviteter siden da. Hvis der fortsat er interesse for slægtsforskning, skal der findes en ny tovholder.

 

Historisk Samling

 

Vedtægter

I november 2012 indgik vi en aftale med Brüel & Kjær om at få stillet et lokale til rådighed i kælderen på Linde All 5A, bygning 10. Da vi startede projektet med at etablere et museum og arkiv begyndte vi også at formulere et sæt vedtægter som sammen med denne aftale kan være grundlaget for denne aktivitet.

 

Vedtægterne har været diskuteret i både samlingsgruppen og klubbens bestyrelse siden sommeren 2012, men uden at være formelt vedtaget af bestyrelsen. Efter en ny kort gennemgang blev de godkendt af bestyrelsen i november 2014.

 

Carsten Frederiksen er bestyrelsens kontaktperson i samlingsgruppen, der består af godt 10 aktive medlemmer.

 

Kjærs samling

I slutningen af september fik Historisk Samling et tilbud fra familien Kjær. Familien havde solgt Viggo Kjærs hus og var ved at tømme det for indbo. Ulla og Kirsten Kjær havde fundet en del ting, som de ville donere til vores samling.
 

Vi takkede ja, og en mindre delegation afhentede blandt andet Viggo Kjærs skrivebord, inklusive hængemapper med indhold, den tilhørende stol og bordlampe, et arkivskab med en række dokumenter om dannelsen af Brüel & Kjær, inklusive kassebogen for perioden 1942-1945.

 

Derudover fik Historisk Samling et radioapparat med indbygget pladespiller, som Kjær selv har konstrueret, formentlig før B&K blev etableret.
 

Andre donationer
I februar modtog samlingen mere end 30 instrumenter solgt før 1985 fra DTU-Ballerup, tidligere Københavns Teknikum – Ingeniørhøjskolen.


Yngve Franzen, salgsmand ved B&Ks kontor i Huddinge, Sverige, har gennem året indsamlet forældede instrumenter fra svenske kunder. Da Yngve holdt op i firmaet og kontoret i marts blev lukket doneredes samlingen til Historisk Samling.

 

Henrik W. Thrane, nu ansat hos Lloyd’s Register Consulting, og en god gammel kunde hos Brüel og Kjær, donerede i marts mere end 20 instrumenter, der i sin tid blev solgt til Fisker & Nielsen, Rockwool international, De Vries og ODS, inklusive manualer og tilbehør.

 

I april afleverede Erling Nielsen, en radio-entusiast og samler af måleinstrumenter, personligt en gammel målemodtager Type 2001 i egetræskabinet med serienummer 1410. Apparatet blev solgt til Hede Nielsens radiofabrik engang i midten af fyrrene som tilbehør til et centralt sendeanlæg for Lang-, Mellem- og Kortbølge.

 

Derudover har Historisk Samling modtaget en mængde materialer medlemmer og fra forskellige afdelinger i virksomheden – ofte, når der skal ryddes op. Kendskabet til samlingens eksistens er ved at være godt udbredt i blandt medarbejderne og mange er glade for den mulighed, at kunne bevare ting af historisk interesse.

 

Registrering

Samlingsgruppen arbejder nu med at lave procedurer for, hvordan de materialer og instrumenter, der kommer ind, skal modtages, sorteres, opbevares og registreres.

 

For at holde styr på donationerne og sikre dokumentation af materialernes oprindelse og lignende, har samlingsgruppen lavet en særlig blanket, som udfyldes ved aflevering. Blanketten findes på klubbens hjemmeside. 

 

Gruppen er også begyndt at registrere samlingens materialer. Registreringen sker efter fastlagte kriterier inden for de forskellige kategorier af materiale: produkter/instrumenter, tryksager, dokumenter, fotografier og tegninger og endelig andre objekter (skilte, puslespil, T-shirts…)

 

Registreringen sker i et Excel-regneark og gemmes i skyen via G-mail – tanken er at gøre det så enkelt som muligt og samtidig give adgang til at arbejde fra flere forskellige pc’er.

 

I forbindelse med seniorklubbens besøg på Radiomuseet i Ringsted arrangerede samlingsgruppen et møde med flere aktive ”radioter” for at høre om deres erfaringer med det praktiske museumsarbejde, specielt registreringen af materialer.

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen holder fortsat møde omtrent en gang om måneden - i perioder med flere arrangementer dog lidt oftere.

 

Bestyrelsen har i 2014 bestået af seks valgte medlemmer: formand Jørgen Braasch (JB), kasserer Erling Frederiksen (EF), Anni Hansen (AH), Børge Henriksen (BH), Sven Johansen (SJ) og Connie Christiansen (CC). Desuden har de to suppleanter, Peter Wilhjelm (PW) og Carsten Frederiksen (CF), aktivt taget del i arbejdet.
 

Torben Beril Andersen (TBA) har i år erstattet Klaus Seest Jørgensen og er trådt ind i bestyrelsen som repræsentant for Brüel & Kjærs ledelse.

 

På den forestående generalforsamling er formanden, Jørgen Braasch, og yderligere to medlemmer på valg – Sven Johansen og Børge Henriksen. Børge og Sven har tilkendegivet, at de ønsker at trække sig fra bestyrelsen og give plads til nye kræfter. Jørgen er villig til genvalg og begge suppleanter ønsker også at fortsætte arbejdet.
 

Arrangementer

 

Generalforsamling og nytårskur 2014 - den 29. januar
Omkring 175 medlemmer deltog i årets fællesmøde og i de traditionelle festligheder, der fulgte efter. Før middagen sørgede filosoffen og forfatteren John Engelbrecht med rablende morsom ordleg og flyvende overheads for at festen kom i gang. Her var højt humør, god mad, sang og taler – flere delte deres sjove og gode oplevelser i firmaet med forsamlingen - og ikke mindst, var der masser af hyggesnak ved bordene.

 

Besøg med foredrag og rundvisning hos Oticon - den 19. februar

På en bakketop i Smørum fik 48 medlemmer foredrag om Oticons historie, hørelse og de nyeste løsninger for hørehæmmede samt en tur rundt i virksomheden.

 

Rundvisning på DMI - Skibsteknisk Laboratorium - den 8. april
Skibe i miniature, vindtunnel og prøvetanke - på rundvisningen så de 27 deltagere en skibssimulator og skibsmodeller udsat for vind og vejr.

 

Guidet tur i det ukendte Kronborg - den 11. juni
Kanonsalutter, kongelige kamre og kældre - og en tidligere kollega, Jørgen Nielsen, som guide gav godt 30 medlemmer en fin eftermiddag i Helsingør.

 

Sommerudflugt ved Furesøen - den 23. august

På en sensommerdag med lidt vind, sol og byger nød 23 medlemmer og ledsagere en fin frokost i restaurant Jægerhuset og en tur i båd på Furesøens vover.

 

Besøg på Radiomuseet i Ringsted - den 30. oktober

En flot kirkebygning huser det enestående museum, der viser dansk radio- og tv-historie gennem 100 år. En gruppe engagerede radioter modtog 25 medlemmer med åbne arme.

 

Rundvisning på Museet for Søfart - den 6. november
En levende rundvisning blev afsluttet med kaffe og lækker lagkage. De 22 deltagere kunne sagtens have brugt mere tid i et flot og spændende prisbelønnet museum.
 

Kommunikation

 

Hjemmeside - statistik

Hjemmesiden bliver brugt mere og mere af medlemmer og andre interesserede. Siden lanceringen i februar 2011 er årsgennemsnittet for antal besøg per dag vokset fra 10 til 62.

 

Det er tydeligt at interessen vokser i tiden før og efter vores arrangementer, og naturligvis især omkring vores årlige nytårskur og generalforsamling. Mange klikker ind for at få praktiske oplysninger og mindst lige så mange for at se billederne i vores fotoalbum. Og tingene bliver studeret grundigt. Generelt regner it-branchen med at brugere gennemsnitligt besøger 2,5 sider ved hvert besøg, men besøgerne af bk-senior.dk ser på godt fem sider.

 

Medlem til medlem

Hjemmesidens Opslagstavle med plads til meddelelser fra medlem til medlem bruges kun lidt. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at benytte den til at efterlyse andre med samme interesser eller gøre andre medlemmer opmærksomme på et eller andet af fælles interesse.

 

E-mails

Alt i alt, er vores hjemmeside en vigtig kanal for kommunikation, som supplerer vores information via e-mails. Samtidig med at informationen lægges på hjemmesiden sendes al information om arrangementer og lignende via e-mail til alle medlemmer. Enkelte medlemmer har dog ikke e-mail adresser og får derfor snarest derefter tilsendt invitationer per brev.

 

Økonomi

 

Klubben har fortsat en fornuftig og stabil økonomi. Det årlige kontingent på 100 kroner per medlem dækker de løbende administrative udgifter og rækker også til udgifter ved afholdelse af nytårskur og generalforsamling. Dette årlige møde for alle medlemmer understøttes af klubben for at sikre størst mulig deltagelse.

 

Det bærende princip for klubbens øvrige arrangementer er stadig, at de skal betales af dem, der deltager og skal hvile økonomisk i sig selv. Den nuværende kontingent-indtægt sikrer dog også, at der er økonomi til at dække eventuelle underskud på de enkelte arrangementer.


Perspektiver
 

I 2015 vil vi blandt andet arbejde på at synliggøre klubben i firmaet og styrke samarbejdet grupper på virksomheden. Vi vil fortsætte samarbejdet med idrætsklubben og planlægger i 2015 en rundvisning på virksomheden for klubbens medlemmer. Vi håber også at kunne trække flere af firmaets nuværende ansatte til klubben.

 

Vi vil også i det kommende år forsøge at arrangere lige så mange udflugter og besøg som hidtil – en nytårskur, en sommerfest og mindst fire andre arrangementer. Både antal, form og indhold vil svare til niveauet for de tidligere år.

 

Arrangementerne skal gerne tilgodese forskellige interesser blandt medlemmerne og spænde fra emner med direkte relation til Brüel og Kjær, over teknik og videnskab til kunst og kultur.

 

I 2015 venter et stort arbejde med at udvikle vores historiske samling – indsamling af materialer, registrering og forhåbentlig også formidling. Vi opfordrer endnu en gang alle, der har tid og lyst, til at gå med i arbejdet!


Tak
 

Bestyrelsen vil gerne takke alle for den opbakning, medlemmerne har leveret gennem året. En særligt varm tak skal lyde til hele gruppen bag den historiske samling for den store energi, de lægger i arbejdet.

 

Vi vil også igen i år takke Brüel & Kjærs ledelse, som har støttet klubbens arbejde ved at stille lokaler til rådighed for vores bestyrelsesmøder og ikke mindst for Historisk Samling. Vi er endvidere taknemmelige for det rundhåndede tilskud til middagen ved nytårskuren.

                  

Endelig vil vi takke afdelingen for bygningsvedligehold for deres altid beredvillige hjælp med praktiske problemer og til kantinens personale for arbejdet med vores fine festmiddag.

 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Braasch
Formand

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum