B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 i PDFB&K Senior Klubs femte leveår har som tidligere år været præget af stor aktivitet – ikke mindst i Historisk Samling, der er flyttet til et nyt lokale. Klubben har også afholdt seks arrangementer foruden generalforsamling og nytårskur.

 

Klubbens hjemmeside – bk-senior.dk – bliver brugt mere og mere, og der er kommet flere medlemmer. Bestyrelsen håber, at også aktiviteten blandt medlemmerne vil vokse og at medlemmerne har øje for de muligheder, der ligger i fællesskabet. Det er i sidste ende medlemmernes interesser og behov, der bestemmer aktiviteterne.

 

2015 blev også præget af Dr. Per Brüels 100 års dag – og hans død kort efter. Den 6. marts - på selve dagen - fejrede dr. Brüel sin 100 års fødselsdag ved at holde åbent hus i sit hjem i Gl. Holte. Klubbens bestyrelse og mange andre klubmedlemmer deltog i festligheden - bestyrelsen overrakte på klubbens vegne en stor vinkurv.

 

Kort tid efter, den 10. april, deltog bestyrelsen og adskillige klubmedlemmer i Per Brüels begravelse i Gl. Holte Kirke og efterfølgende gravøl. Det var et vemodigt farvel til en af Brüel & Kjærs grundlæggere, et spændende og dynamisk menneske - og et medlem af klubben.

 

Medlemmer

 

Medlemstallet er steget lidt i 2015, så klubben nu har 265 kontingentbetalende medlemmer. I årets løb har der været en tilgang på 29 og afgang på 17 medlemmer – i alt altså 12 flere medlemmer end i 2014.

 

Klubben er nået bredt ud til de tidligere ansatte, der i dag udgør langt størstedelen af klubbens medlemmer. En række ældre ansatte hos Brüel & Kjær er i 2015 fratrådt deres stillinger – det har været med til at give en tilgang af nye klubmedlemmer.

 

Der er stadig en del ansatte på Brüel & Kjær i rette aldersgruppe, som ikke er medlemmer. Der en tendens til at mange først melder sig ind i klubben, når de stopper på jobbet.

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen holder stadig møde omtrent en gang om måneden - i perioder med flere arrangementer lidt oftere.

 

Bestyrelsen har i 2015 bestået af seks valgte medlemmer: formand Jørgen Braasch, kasserer Erling Frederiksen, Anni Hansen, Carsten Frederiksen, Connie Christiansen og Søren Gregersen, samt Torben Beril Andersen, der er udpeget af firmaets ledelse.

 

De to valgte suppleanter, Peter Wilhjelm og Hans-Ole Ketting, har fungeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

 

På den forestående generalforsamling er kassereren, Erling Frederiksen, og yderligere to medlemmer på valg, Connie Christiansen og Anni Hansen - alle tre er villige til genvalg og begge suppleanter vil også gerne fortsætte arbejdet.

 

Interessegrupper

 

I årets løb har klubbens medlemmer været aktive omkring nogle fælles interesser, nemlig gymnastik og litteratur:

 

Senior-gymnastik - i 2013 startede klubben et samarbejde med Idrætsklubben Brüel & Kjær, og oprettede et hold med Pilates for seniorer under ledelse af Tina Hassenkamp. Holdet har i dag af syv aktive deltagere, der mødes i ”Nærum motionscenter” på Nærumvænge Torv hver torsdag morgen.

 

Læsekreds - tre læselystne medlemmer er med i klubbens læsekreds. De mødes på skift hjemme hos hinanden én gang hver måned og læser en ny bog til hvert møde – alle interesserede er meget velkomne og kan henvende sig kredsens kontaktperson Anni Hansen.

 

Slægtsforskning – det er stadig bestyrelsens håb, at denne gruppe kan komme i gang igen. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er en bred interesse for emnet blandt medlemmerne, men nogen skal jo tage et initiativ. Vi vil meget gerne have en henvendelse fra et medlem, der vil påtage at være driver.

 

Arrangementer

 

Bestyrelsen tilstræber, at arrangementerne tilgodeser forskellige interesser blandt medlemmerne og spænder fra emner med direkte relation til Brüel og Kjær, over teknik og videnskab til kunst og kultur – og udbuddet i 2015 viser noget af bredden.

 

Generalforsamling og nytårskur 2015 - den 28. januar deltog omkring 180 medlemmer i årets fællesmøde og i de traditionelle festligheder, der fulgte efter.

Brüel & Kjær havde også i år velvilligt sponsoreret både velkomstdrink og middag til deltagerne.

 

Før middagen optrådte Kim Dalum og Morten Henriksen, alias Papkasseshow, med spil på papkasse og en stribe populære sange hentet fra de sidste 30 års pop- og rockmusik. Under middagen fik vi firhændigt klaverspil og spontane taler - og selvfølgelig gensynsglæde og hyggesnak.

 

Rundvisning på Brüel og Kjær - den 5. marts arrangerede klubben for anden gang i samarbede med Brüel & Kjær en rundvisning i virksomheden. Godt 50 medlemmer mødte her i de forskellige afdelinger engagerede medarbejdere, der fortalte om deres arbejde og virksomhedens produkter.

Fokus på historien - den 20. april hørte næsten 50 medlemmer Svend Gades fortælling om arbejdspladsen Brüel & Kjær og mange bidrog med deres egen viden og muntre oplevelser. Svend Gade har gennem flere år skrevet flere artikler om Brüel & Kjærs grundlæggere og firmaets historie.

 

Guidet tur på Christiania - den 11. juni var 40 medlemmer og ledsagere i solrigt sommervejr på opdagelsesrejse i nogle af de hippe alternative bymiljøer i København. Efter rundvisning i fristaden Christiania endte selskabet i det nye street-food mekka, Papirøen.

 

Tur til Hammermøllen i Hellebæk - den 26.august fik 25 medlemmer i solskin og skøn natur en indføring i Hammermøllens historie. En kyndig guide fortalte om mølleværk, vandløb og damme og fremstillingen af våben. Turen sluttede med en god middag i møllen.

 

Byvandring på Christianshavn - den 22. september gav guiden Uffe Gadeberg 33 medlemmer en munter introduktion til bydelens og byens historie med levende historier og konger, kunstnere og arkitekter. Mange deltagere gik efterfølgende ud at spise sammen, selvom det ikke var inkluderet i arrangementet.

 

Torben G. - 30 år med Brüel & Kjær automotive - den 17. november fortalte en veloplagt Torben G. Nielsen omkring 35 interesserede medlemmer om sit arbejde med bilindustrien for Brüel & Kjær - det hele sluttede med hygge og sandwich i kantinen.

 

Historisk Samling

 

En interesse, der også har kunnet samle medlemmer, er interessen for Brüel & Kjærs historie. I dag er et sted mellem 10 og 15 medlemmer engagerede i arbejdet – aktive i Samlingsgruppen og CF er bestyrelsens kontaktperson i gruppen.

 

I november 2014 vedtog bestyrelsen et sæt vedtægter for samlingen – der skitserer formål, organisation og drift.

 

Donationer - 2015 begyndte med modtagelsen af en stor samling instrumenter fra Service Centret på Brüel og Kjær. Blandt de over 150 apparater er flere fra firmaets første leveår.

 

Derudover har oprydning i kælderen under Bygning 10 og i andre depotrum på virksomheden betydet at samlingen har modtaget yderligere materialer og effekter fra Brüel og Kjær.

 

I løbet af året har samlingen desuden modtaget materialer fra blandt andre Michael Damms og Poul Ladegaards dødsboer samt fra Thue Østrup - også en Brüel & Kjær kunde, Cetex Institut i Chemnitz, Tyskland, har sendt materialer.

 

Flytning til nyt lokale - Arkivet er i december flyttet til nye lokaler i Bygning 10 – en flytning som har krævet en ekstra arbejdsindsats af samlingsgruppen.

 

I efteråret besluttede Brüel & Kjær at opsige sit lejemål for en del af kælderen under Bygning 10 på Linde Alle, inklusive det lokale, der husede Historisk Samling. I november fik B&K Senior Klub velvilligt tildelt et nyt lokale i den del af kælderen, som firmaet stadig råder over.

 

Flytningen har i sagens natur været lidt af en prøvelse – samlingen råder i dag over flere hundrede gamle apparater, tryksager, billeder og andre effekter.
 

I slutningen af november begyndte det praktiske arbejde med indretning af det nye lokale og gøre det klart til indflytning og selve flytningen fandt sted den 9. december. Samlingsgruppen fik hjælp af Produktionsskolen i Greve, som stillede med en lærer og fem, seks raske unge mennesker, til at flytte det meste - i hvert fald de tunge ting.

 

Registrering - Gruppen har efterhånden fået katalogiseret en stor del apparater og en del litteratur. På grund af flytningen og den store tilstrømning af materialer og effekter har registreringen dog ligget lidt stille i den sidste halvdel af 2015, men den ventes at tage fart igen, nu hvor flytningen er overstået.

 

Fotografier - I samarbejde med Thorkild Dalsgaard efterlyste Historisk Samling i juni historiske fotografier via Brüel & Kjærs intranet. Dette har medført at en del medarbejdere har afleveret deres private billeder fra arbejdspladsen, fester og rejser.

 

Fra HR-afdelingen har desuden doneret en stor samling fotografier fra medarbejderes jubilæer og firmafester, de ældste helt tilbage fra sidst i 1970’erne og starten af 1980’erne.

 

Det er et stort ønske at gøre billederne tilgængelige for klubbens medlemmer via Internettet, men endnu er den optimale løsning ikke fundet. Thorkild Dalsgaard har i første omgang lagt en del af sine egne og de indsamlede billeder på Facebook. 

Kommunikation

 

Hjemmesiden er igen i 2015 blevet brugt flittigt medlemmer og andre interesserede. Årsgennemsnittet for antal besøg per dag er vokset fra 62 i 2014 til 104 i 2015. En del af stigningen kan tilskrives den store interesse, der var blandt medlemmer og andre for billederne fra Brüels 100 års dag, men det høje besøgstal har holdt sig gennem hele året.

 

Hjemmesiden er fortsat sammen med e-mails klubbens vigtigste kanal for kommunikation. Samtidig med at informationen lægges på hjemmesiden sendes al information om arrangementer og lignende via e-mail til alle medlemmer. Enkelte medlemmer har dog ikke e-mail adresser og får tilsendt invitationer per brev.

 

Bestyrelsen har igen i år diskuteret at bruge Facebook i kommunikationen, men vil foreløbig afstå fra dette på grund af en usikkerhed over for relevansen i forhold til medlemmerne og en mangel på resurser til at spænde over flere opgaver.

 

Økonomi

 

Klubben har fortsat en fornuftig og stabil økonomi. På trods af et beskedent underskud på knap 3.000 kr., er det årlige kontingent på 100 kroner per medlem stadig nok til de løbende administrative udgifter.

 

Kontingentet rækker også til udgifter ved afholdelse af nytårskur og generalforsamling, der er langt den største post i regnskabet. Bestyrelsen finder det rimeligt at bruge forholdsvis mange penge på dette årlige arrangement, som sikrer fundamentet for klubbens arbejde.

 

Det bærende princip for klubbens øvrige arrangementer er fortsat, at de skal betales af dem, der deltager og skal hvile økonomisk i sig selv. Det er også i 2015 lykkedes at overholde dette princip – balancen mellem udgifter og indtægter på alle årets arrangementer viser et beskedent minus på 433 kroner.


Perspektiver
 

Bestyrelsen vil også i det kommende år forsøge at arrangere lige så mange udflugter og besøg som hidtil – en nytårskur, en sommerfest og mindst fire andre arrangementer. Både antal, form og indhold vil svare til niveauet for de tidligere år. Forslag til arrangementer er altid velkomne – bestyrelsen hjælper gerne medlemmer, der har mod på og lyst til at føre en ide ud i livet.

 

Vi har eksperimenteret lidt med forskellige typer af arrangementer - blandt andet prøvet ét uden efterfølgende fællesspisning og haft et par stykker, der var åbne for ledsagere. I 2016 vil vi arbejde videre med både form og indhold, men arrangementerne skal fortsat tilgodese forskellige interesser blandt medlemmerne.

 

Historisk Samling vil i 2016 for alvor etablere sig i det nye lokale og forhåbentlig igen kunne fokusere på indsamling, registrering og formidling.

 

I 2016 vil vi fortsætte arbejdet på at synliggøre klubben i firmaet og samarbejde med idrætsklubben – og måske også søge at finde nye tilbud til medlemmerne.


Tak
 

Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer for de gode fælles oplevelser - hyggeligt og sjovt samvær – vi alle har haft gennem året.

 

En særligt varm tak skal lyde til hele gruppen bag Historisk Samling for det engagement, de lægger i arbejdet. Her skal lyde en tak til Bjarne Lyngeraa, Carsten Frederiksen, David Redfern, Elsebeth Mikkelsen, Gitte Zølck Olsen, Hans-Ole Ketting, Lars Munch Kofoed, Leif Sloth Christensen, Preben Snevig Jensen og Valery Korenev og for deres indsats ved flytningen.

 

Vi vil også takke Brüel & Kjærs ledelse, som har støttet klubbens arbejde ved at stille lokaler til rådighed for flere arrangementer, vores bestyrelsesmøder og ikke mindst for Historisk Samling. Vi er endvidere taknemmelige for det rundhåndede økonomiske tilskud til nytårskuren.

 

Endelig vil vi takke afdelingen for bygningsvedligehold for deres hjælp med løse praktiske problemer og kantinens personale for dets indsats ved vores store årlige middag og vore klubarrangementer i firmaets bygning.

 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Braasch
FormandB&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum