B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 i PDF



B&K Senior Klubs sjette leveår, året 2016, har som tidligere år været præget af en vifte af forskellige arrangementer og stor aktivitet i den historiske samling.


Bestyrelsen har noteret sig, at medlemmerne har øje for de muligheder, der ligger i at have en fælles ramme, som vor seniorklub, og er glad for de modtagne forslag til arrangementer.


Det er i sidste ende medlemmernes interesser og behov, der bestemmer klubbens aktivitet. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at tage del i klubbens aktiviteter, komme med forslag og give udtryk for deres interesser overfor bestyrelsen.


Vi vil i særlig grad også gøre opmærksom på vor hjemmeside www.bk-senior.dk, der også giver mulighed for kommunikation medlemmerne i mellem.
 

Bestyrelsen
 

Bestyrelsen holder fortsat møde omtrent en gang om måneden - i perioder med flere arrangementer dog lidt oftere. 


Bestyrelsen har i 2016 bestået af seks valgte medlemmer: formand Jørgen Braasch (JB), kasserer Erling Frederiksen (EF), Anni Hansen (AH), Carsten Frederiksen (CF), Søren Gregersen (SG), Connie Christiansen (CC) og Torben Beril Andersen (TBA), som er valgt af firmaets ledelse. Desuden har de to suppleanter, Peter Wilhjelm (PW) og Hans-Ole Ketting (HOK), aktivt taget del i arbejdet.


På den forestående generalforsamling er formanden Jørgen Braasch og yderligere to medlemmer, Søren Gregersen  og Carsten Frederiksen, på valg – alle tre er villige til genvalg. Suppleanterne vælges for et år ad gangen og de vil begge også gerne fortsætte arbejdet.


Bestyrelsen modtager af og til det triste budskab om medlemmer, der er gået bort. Vi har talt om, hvordan vi skal håndtere disse beskeder. Vi har besluttet, at klubben vil lægge en meddelelse om dødsfaldet og begravelsen på hjemmesiden, hvis familien eller en anden person på dennes vegne beder om det. Deltager et medlem i begravelsen, kan vedkommende efter aftale med kassereren på vegne af klubben købe og medbringe en bårebuket for maximum 200 kr. og få den godtgjort af klubben.


Vi håber, at vores medlemsliste også kan være et redskab til at skabe kontakt til de venner og kolleger, der skal have besked.
 

Medlemmer
 

Klubben har 292 medlemmer per 18. december 2016. Klubben har haft en nettotilgang på 14 medlemmer, idet der siden 1. januar 2016 er kommet 30 nye medlemmer, mens 16 er trådt ud af klubben. Nettotilgangen er helt den samme, som den var i hvert af årene 2014 og 2015.
 

Fordelingen mellem mænd og kvinder er henholdsvis 71,6% og 28,4%. Klubben er nået bredt ud til de tidligere ansatte, der i dag udgør størstedelen af klubbens medlemmer. Henved 40 medlemmer er medarbejdere på Brüel & Kjær, men der er flere ansatte i rette aldersgruppe, som endnu ikke er medlemmer.

 

2016 var året, hvor vi introducerede vort medlemskort – et kort har flere funktioner:

  • Adgangs- og gæstekort – Kortet er adgangs- og gæstekort ved besøg på Brüel & Kjær og skal bæres synligt, når vi er på virksomheden.
     

  • Indkøbskort – Kortet giver mulighed for indkøb hos en række leverandører med samme rabat som Brüel & Kjærs personale – liste kan fås ved henvendelse til CF.
     

  • Navneskilt – Kortet fungerer som navneskilt, når vi mødes.
     

  • Huskeseddel – Kortet er en slags huskeseddel - Her findes både medlemsnummer og klubbens kontonummer – de oplysninger, der skal bruges ved tilmelding til et arrangement.

Interessegrupper

 

I årets løb har to interessegrupper i klubben været mere eller mindre aktive:

 

Senior-gymnastik - i 2013 startede klubben et samarbejde med Idrætsklubben Brüel & Kjær, og oprettede et hold med Pilates for seniorer under ledelse af Tina Hassenkamp. Holdet består i dag af syv deltagere, der mødes i ”Nærum motionscenter” på Nærum Torv hver torsdag kl. 8.30-9.30 – der må meget gerne komme flere aktive deltagere.

 

Læsekreds - tre læselystne medlemmer er med i klubbens læsekreds. De mødes på skift hjemme hos hinanden én gang hver måned og læser en ny bog til hvert møde. Læsekredsen vil ligeledes gerne have flere deltagere – alle interesserede er meget velkomne og kan henvende sig kredsens kontaktperson AH.

 

Arrangementer

 

Klubben har i årets løb afholdt syv arrangementer inklusive nytårskuren. Som noget nyt har vi i år arrangeret en grill-fest sidst på sommeren.

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille forslag om nye arrangementer – og meget gerne til selv at følge projektet til dørs ved i samarbejde med bestyrelsen at tage aktivt del i planlægning og afvikling, som det for eksempel skete ved vores seneste arrangement, besøget på Niels Bohr Instituttet.

 

Generelt har bestyrelsen den politik, at medlemmer, der udfører et arbejde for klubben, ikke honoreres, uanset hvilken opgave, der udføres. Det vil sige, vi giver kun vin eller andre opmærksomheder til arrangører eller oplægsholdere, der ikke er medlemmer. Belønningen for medlemmer er altså kun fornøjelsen ved at glæde hinanden.

 

Generalforsamling og nytårskur – knap 200 medlemmer deltog den 9. februar i årets fællesmøde med generalforsamling og nytårskur, hvor blandt andet Farouk Al Haffar, Leif Winther Oreskov og Ole Brøsted Sørensen underholdte med anekdoter fra livet på B&K.

 

Erik Cletus - Til Saigon i tog – den 27. april fortalte Erik Cletus med viden og engagement 36 medlemmer om sine oplevelser på verdens længste rejse med tog. En tur på næsten 15.000 km fra København H til Saigon gennem Rusland, Kina og Vietnam.

 

Besøg hos BaneDanmark – 30 medlemmer fik den 25. maj et indblik i den komplicerede drift og styring af Københavns S-tog, der kræver masser af teknik og planlægning - det hele leveret med både indsigt og kærlighed til tog.

 

Skovtur i sporvogn på Skjoldenæsholm – omkring 25 medlemmer inklusive nogle ledsagere besøgte Sporvejsmuseet den 19. juni. De tog sporvognen ud i skoven, hvor de spiste frokost. Tom Neesgård viste dem rundt i Sporvejsmuseet og værkstederne.

 

Grill-hygge på Brüel & Kjær – sensommeren  bød på tørvejr og et strejf af sol, da henved 110 medlemmer den 29. august hyggede sig med mad fra grillen, toner fra harmonikaen og hinandens selskab i Brüel & Kjærs kantine og gård.

 

Tur til Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum – 26 medlemmer benyttede sig den 26. oktober af den sidste chance for at se museet i Hørsholm. De nød en frokost på Cafe SNEPPEN og blev vist rundt i museets samlinger af en vidende og underholdende guide.

 

Besøg på Center for Is og Klima, Niels Bohr Instituttet – den 22. november gav professor Jørgen Peder Steffensen 44 medlemmer - og fire ledsagere - et levende indblik i den viden, den grønlandske indlandsis kan give om det globale klimas udvikling og om det arbejdet med at skaffe isen og forstå den indhold.

 

Arrangementet kom i stand på initiativ af Bent Mikkelsen, der også var arrangør.

 

Historisk Samling

 

Gruppen, der er aktiv i Historisk Samling, består af godt 10 medlemmer og flere løst tilknyttede. Både HOK og CF er aktive i gruppen, og CF er bestyrelsens kontaktperson.

 

Registrering - der er i dag mere end tusind registrede instrumenter (B&K produkter) i samlingen. Alene i 2016 er omkring 300 registreret – praktisk taget alle instrumenter er nu registreret.

 

Samlingen råder også over mange tryksager og dokumenter, og også her er registreringen begyndt om end der fortsat er et stort arbejde forude.

 

Fotos – størstedelen af Brüel & Kjærs gamle fotomateriale er smidt ud i tidens løb. Billederne fra de interne personaleblade er praktisk taget væk, men samlingen har dog fået fotos fra jubilæer og lignende fra personalekontoret. Desuden har samlingen fået fotos fra medlemmer og fra afdelinger på virksomheden.

 

Desværre har der ikke været resurser til registrering af billederne, men en Brüel & Kjær medarbejder, Thorkild Dalsgaard, har indskannet et større udvalg, herunder flere fra samlingen, og lagt det på sin Facebook-side.

 

Brüels hjem – Brüels yngste søn, Peter Brüel, har i november henvendt sig til os, fordi han vil rydde op i sin fars ting og sager. Det drejer sig først og fremmest om papirer og fotos, men også et par instrumenter og andre objekter.

 

Samlingen har allerede modtaget et instrument fra begyndelsen af 40’erne – uden type og serienummer, men mærket Brüel & Kjær. Vi har også fået et ”mødemeter”, bestilt af Brüel og konstrueret af en lærling, til løbende måling af omkostningerne ved et møde. I satrten af 2017 regner vi med at resten af tingene kommer i hus. 

 

Oprydning – Samlingen modtager løbende effekter fra ansatte i Brüel & Kjær, medlemmer og endda fra gamle kunder hos firmaet.

 

En række gemmer på virksomheden har i løbet af året gennemgået en større oprydning, hvilket betyder at mange ældre instrumenter er tilgået samlingen. Omfanget har været så stort, at vores lokale er fyldt til bristepunktet.

 

Gruppen er nu i gang med at udskille dubletter for på den måde at skaffe plads. De udskilte sager vil vi så vidt muligt søge afsat til andre samlinger og museer, blandt andet har vi en aftale med Rudersdal Museer.

 

Åbent hus – samlingen har i 2016 holdt åbent hus den første mandag i hver måned – og mange medlemmer har benyttet sig af denne mulighed for at se samlingen og for at aflevere genstande.

 

DRs Museum – sidst i oktober 2015 besøgte samlingsgruppen DRs Museum i den gamle TV-by. I oktober 2016 var 7 mand fra DRs museum så på genbesøg i Historisk Samling. Som gave medbragte de et gammelt specialinstrument med 5000-nummer.

 

Folkene fra DR fik en rundvisning på Brüel & Kjær, kaffe og kage, så vores samling og HOK demonstrerede det gamle standbølge-rør med de oprindelige instrumenter.

 

Kommunikation

 

Hjemmesiden, www.bk-senior.dk, bliver stadig brugt meget af medlemmer og andre interesserede, selvom det daglige besøgstal tilsyneladende er faldet siden sidste år fra 62 til omkring 35. Statistikken er dog behæftet med en vis usikkerhed, da vores webhotel har skiftet metode for opgørelse af brugen.

 

Alt i alt, er vores hjemmeside dog fortsat en vigtig kanal for kommunikation, som supplerer vores information via e-mails.

 

Samtidig med at informationen lægges på hjemmesiden sendes al information om arrangementer og lignende via e-mail til alle medlemmer. En mulig årsag til et eventuelt fald i besøgene kan være vores øgede brug af e-mails til at minde medlemmerne om vores arrangementer.

 

Der er nogle få medlemmer, der ikke har e-mail adresser og derfor får tilsendt invitationer per brev.
 

Økonomi

 

Klubben har fortsat en fornuftig og stabil økonomi. Det årlige kontingent på 100 kroner per medlem dækker de løbende administrative udgifter og rækker også til udgifter ved afholdelse af nytårskur og generalforsamling.

 

Klubben har i 2016 også betalt for sommerens grill-hygge. Det bærende princip for klubbens øvrige arrangementer er stadig, at de skal betales af dem, der deltager og skal hvile økonomisk i sig selv.

 

Der er i 2016 sparet på underholdningen til nytårskuren i januar. Besparelsen er dog opvejet af omkostningerne til grill-hyggen og af indkøbet af de nye medlemskort.

 

Regnskabet for dette år er endnu ikke gjort endeligt op. Der er dog udsigt til et resultat, der svarer til resultatet sidste år – det vil sige et underskud på mellem 3.000 og 4.000 kr.

 

Klubben er ejer af små 30.000 kr eller cirka 100 kr. per medlem. Formuen giver klubben styrke til at binde an med diverse arrangementer og til at dække eventuelle tab ved disse.

 

Formuen gør det i øvrigt også rimeligt at nye medlemmer, der melder sig ind sidst på året, kommer til at betale for hele året, idet de ved indmeldelsen bliver medejere af klubbens værdier.


Perspektiver
 

Vi vil også i det kommende år forsøge at arrangere nogenlunde samme antal udflugter og besøg som hidtil – en nytårskur, en sommerudflugt, en grillfest og mindst tre-fire andre arrangementer.

 

Vores grill-fest blev i år så stor en succes, at vi håber den kan gå hen at blive en årligt tilbagevendende begivenhed og en fast tradition.

 

Både antallet af arrangementer, formen og indholdet vil altså svare til niveauet for de tidligere år, men vi hører fortsat meget gerne om forslag til arrangementer fra medlemmerne

 

Arrangementerne skal tilgodese forskellige interesser blandt medlemmerne og spænde fra emner med direkte relation til Brüel og Kjær, over teknik og videnskab til kunst og kultur.

 

Flytningen af Historisk Samling i december 2015 og de store mængder indgående materialer har præget arbejdet med samlingen gennem hele 2016. I 2017 håber vi, at få mere orden på samlingen og sætte ekstra fart på registreringen, så den også kan bruges ved markeringen af firmaets 75 års jubilæum.


Tak
 

Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmerne for den opbakning, de har leveret gennem året.

 

Vi vil også takke Brüel & Kjærs ledelse, som har støttet klubbens arbejde ved at stille lokaler til rådighed for vores bestyrelsesmøder og ikke mindst for Historisk Samling. Vi er endvidere taknemmelige for det rundhåndede faste tilskud til klubbens aktiviteter.

 

Endelig vil vi takke afdelingen for bygningsvedligehold for deres altid beredvillige hjælp med praktiske problemer og kantinens personale for arbejdet med levering af mad m.m. til flere af vore klubarrangementer og ikke mindst vores fine festmiddag ved Nytårskuren.

 

De bedste ønsker for det nye år.

 

Bestyrelsen

 



B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum