B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning 2017 i PDFB&K Senior Klubs syvende leveår, året 2017, har som tidligere år været præget af en vifte af forskellige arrangementer og stor aktivitet i den historiske samling.

Bestyrelsen er glad for, at medlemmerne har øje for de muligheder, der ligger i at have en fælles ramme, som vor seniorklub, og er glad for de modtagne forslag til arrangementer.

Det er i sidste ende medlemmernes interesser og behov, der bestemmer klubbens aktivitet. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at tage del i klubbens aktiviteter, komme med forslag og give udtryk for deres interesser overfor bestyrelsen.

Vi vil i særlig grad også gøre opmærksom på vor hjemmeside www.bk-senior.dk, der også giver mulighed for kommunikation medlemmerne i mellem.

Bestyrelsen

Bestyrelsen holder fortsat møde omtrent en gang om måneden - i perioder med flere arrangementer dog lidt oftere. 

Bestyrelsen har i 2017 bestået af seks valgte medlemmer: formand Jørgen Braasch (JB), kasserer Erling Frederiksen (EF), Anni Hansen (AH), Carsten Frederiksen (CF), Søren Gregersen (SG), Connie Christiansen (CC) og Torben Beril Andersen (TBA), som er valgt af firmaets ledelse. Desuden har de to suppleanter, Peter Wilhjelm (PW) og Hans-Ole Ketting (HOK), aktivt taget del i arbejdet.

På den forestående generalforsamling er kasseren Erling Frederiksen og yderligere to medlemmer, Anni Hansen og Conni Christiansen på valg – alle tre er villige til genvalg. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Hans Ole Ketting vil gerne fortsætte arbejdet, mens Peter Wilhelm ønsker at trække sig, hvorfor en ny suppleant skal vælges.

Medlemmer

Klubben har 312 medlemmer per 24. december 2017, det vil sige en nettotilgang på 24 medlemmer, siden 1. januar 2017. Tilgangen svarer til den årlige tilgang, der har været de seneste tre år.

Fordelingen mellem mænd og kvinder er henholdsvis 71% og 29%. De tidligere ansatte udgør fortsat størstedelen af klubbens medlemmer, mens henved 40 medlemmer endnu er medarbejdere på Brüel & Kjær.

Vi introducerede i 2016 vort medlemskort – et kort med flere funktioner:

·     Adgangs- og gæstekort

·     Indkøbskort

·     Navneskilt

·     Huskeseddel

En del medlemmer har tilsyneladende benyttet sig af at kortet giver mulighed for indkøb hos en række leverandører med samme rabat som Brüel & Kjærs personale. Vi modtager gerne tilbagemeldinger om denne brug af kortet. Husk, at en liste over de forretninger, der giver mulighed for rabat, kan fås ved henvendelse til CF.

Vi håber også at kortet har gjort nytte som huskeseddel - og forenklet tilmelding til arrangementer, når både medlemsnummer og klubbens kontonummer er lige for hånden.

Interessegrupper

I årets løb har især een interessegruppe i klubben været aktiv:

Senior-gymnastik - i 2013 startede klubben et samarbejde med Idrætsklubben Brüel & Kjær, og oprettede et hold med Pilates for seniorer under ledelse af Tina Hassenkamp. Holdet består i dag af syv deltagere, der mødes i ”Nærum motionscenter” på Nærum Torv hver torsdag kl. 8.30-9.30 – der må meget gerne komme flere aktive deltagere.

Historisk Samling

Gruppen, der er aktiv i Historisk Samling, består af godt 10 faste og flere løst tilknyttede medlemmer. Både HOK og CF er aktive i gruppen, og CF er bestyrelsens kontaktperson.

Registrering - der er i dag mere end tusinde registrede instrumenter (B&K produkter) i samlingen – praktisk taget alle instrumenter i samlingen er nu registreret.

Samlingen råder også over mange tryksager og dokumenter, og også her er registreringen begyndt om end der fortsat er et stort arbejde forude.

Fotos – størstedelen af Brüel & Kjærs gamle fotomateriale er i tidens løb smidt ud. Billederne fra de interne personaleblade er praktisk taget væk, men samlingen har dog fået fotos fra jubilæer og lignende fra personalekontoret. Desuden har samlingen fået en del fotos fra medlemmer og fra afdelinger på virksomheden.

Desværre har der ikke været resurser til registrering af billederne, men en Brüel & Kjær medarbejder, Thorkild Dalsgaard, har indsamlet og skannet et større udvalg, herunder dem i samlingen, og lagt det på sin Facebook-side.

Billederne findes nu på Facebook i fotogruppen "Brüel & Kjær fotos". Her ligger nu over 27.000 Brüel & Kjær fotos – overvejende fra perioden 1960 til 2017. Gruppen er hemmelig, det vil sige, for at få adgang, skal du kende een som allerede er medlem eller skrive til Thorkild (tdalsgaard@gmail.com).

Oprydning – Samlingen modtager løbende effekter fra ansatte i Brüel & Kjær, medlemmer og endda fra gamle kunder hos firmaet.

Der ryddes til stadighed op i lagerrum og ved arbejdspladser på virksomheden, hvilket betyder, at en stor mængde ældre instrumenter, litteratur og marketing-effekter løbende er tilgået samlingen. Omfanget har været så stort, at vores lokale nu er fyldt til bristepunktet.

Gruppen er derfor stadig i gang med at udskille dubletter for på den måde at skaffe plads. De udskilte sager vil vi så vidt muligt søge afsat til andre samlinger og museer, blandt andet har vi en aftale med Rudersdal Museer.

En anden mulighed for at skaffe ekstra plads – og få overblik – er en ordnet opstilling af litteraturen: kataloger, manualer, tidsskrifter m.m. Endnu er mange materialer blot lagt på hylder og i skuffer.

Åbent hus – samlingen har også i 2017 holdt åbent hus den første mandag i hver måned – og mange medlemmer har benyttet sig af denne mulighed for at se samlingen og for at aflevere genstande.

Samlingsgruppen opfordrer interesserede medlemmer til at melde sig og deltage i arbejdet.

Arrangementer

Klubben har i årets løb afholdt syv arrangementer inklusive nytårskuren. Vi havde egentlig tænkt af afholde yderligere et i oktober/november, men af praktiske årsager blev dette ikke til noget.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille forslag om nye arrangementer – og meget gerne til selv tage aktivt del i deres planlægning og afvikling i samarbejde med bestyrelsen.

Generelt har bestyrelsen den politik, at medlemmer, der udfører et arbejde for klubben, ikke honoreres, uanset hvilken opgave, der udføres. Det vil sige, vi giver kun vin eller andre opmærksomheder til arrangører eller oplægsholdere, der ikke er medlemmer. Belønningen for medlemmer er altså kun fornøjelsen ved at glæde hinanden. 

Generalforsamling og nytårskur 2017 (12. januar 2017)

Omkring 210 medlemmer deltog i årets generalforsamling og nytårskur. På generalforsamlingen blev de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genvalgt – bestyrelsens sammensætning er derfor uændret.

Efter generalforsamlingen gav Brüel & Kjærs direktør Søren Holst et indblik i firmaets status og en introduktion til mål og vision for fremtiden.

Lars Kroman holdt et muntert indlæg om sine oplevelser som ansat hos B&K, baseret på en kavalkade af hans fine og humoristiske tegninger af livet på Brüel & Kjær gennem mere end 30 år.

Tingenes Internet (IOT) - Foredrag (1. marts 2017)

Udviklingschef Klaus Elk fra Brüel & Kjær fortalte 36 af klubbens medlemmer om det internet, der binder alt fra køleskabe til biler sammen - og om teknologien bag. Elk formåede at gøre emnet så jordnært at også deltagere uden teknisk baggrund fik en forståelse fremtidens muligheder.

Besøg på Foss Analytical (5. april 2017)

29 medlemmer deltog i besøget på Foss, der laver måle- og analyseinstrumenter til fødevareindustrien. Her fik de gennem flere foredrag og en rundvisning i produktionen et godt indblik i virksomhedens historie, drift og produkter.

Besøg på BK Medical (10. maj 2017)

Hele 52 medlemmer besøgte BK Medical, hvor de hørte om virksomhedens udvikling siden adskillelsen fra Brüel & Kjær, fik en demo af den nye scanner - og mødte gamle kolleger.

Ole Møller Sørensen havde tilrettelagt mødet og fortalte selv om B&K Medicals nuværende funktion i Analogic Corporation, der er specialiseret i avancerede billedteknologier. Efterfølgende var der rundvisning og mødet sluttede med kaffe og kage.

Udflugt til Nakkehoved Fyr (23. maj 2017)

Medlemmer og deres ledsagere - 43 i alt - nød en strålende sommerdag ved fyret. Dagen startede med et foredrag om Danmarks fyrtårnes historie af administrerende direktør Bo Hansen. Derfter fulgte en rundgang i fyrtårnet og turen sluttede med en hyggelig frokost på havnen i Gilleleje.

Grill-hygge på Brüel & Kjær (23. august 2017)

Omkring 105 medlemmer mødte op til hygge og festligt samvær omkring grillen. Der var igen musik på harmonika, pølser, hakkebøffer og salat, lidt vin og øl - og ikke mindst solskin. Vejret var så fint, at det var muligt at sidde ude i gården. Grillen fungerede fint med hjælp fra Ole Meyer og Jørgen Otto, som havde påtaget sig at tage sig af grillen. Vores musiker med harmonika var fint afstemt med forsamlingen og spillede op til en fællessang eller to.

Udflugt til Frederiksborg Slot (1. september 2017)

22 medlemmer tog turen til det fine renæssance slot i Hillerød, hvor de fik en guidet rundvisning i museets samlinger - og siden nød lidt kaffe, kage og sjælden sol i den smukke slotspark.

Kommunikation

Hjemmesiden, www.bk-senior.dk, bliver stadig brugt meget af medlemmer og andre interesserede.

Fra 24. december 2016 til 24. december 2017 havde siden 12.720 besøg – knap 35 om dagen i snit. I gennemsnit varede et besøg 43 sekunder.

Tallet for samme periode fra 2015 til 2016 var 12.050 – altså 33 besøg om dagen. I gennemsnit varede et besøg 1 minut og 2 sekunder.

I perioden fra 2014 til 2015 var tallet 16.392 altså knap 45 besøg per dag. I gennemsnit varede et besøg 1 minut og 39 sekunder.

Besøgstallet er altså faldet til et lavere niveau end i 2014/15, men dette år var også præget af dr. Brüels 100 års dag i marts og hans død i begyndelsen af april. Siden havde 446 besøg den 22. marts og 253 den 6. april.

Varigheden af besøgene er også faldet. Den tid, der bruges på hjemmesiden, hænger naturligt tæt sammen med de fotos, der bringes på siden. Vores fotoalbums topper altid som de mest besøgte sider. I 2017 har vi ikke løbende fået opdateret siden med aktuelle fotos fra vore arrangementer – og det afspejler sig i den tid, besøgende bruger på siden.

Det er ikke alene medlemmer, der besøger siden. Kun omkring halvdelen af alle besøg kommer fra Danmark – resten kommer fra USA, Tyskland, Frankrig og andre steder i verden.

Alt i alt, er vores hjemmeside en vigtig kanal for kommunikation, som supplerer vores information via e-mails. Samtidig med at informationen lægges på hjemmesiden sendes al information om arrangementer og lignende via e-mail til alle medlemmer. Der er nogle få medlemmer, der ikke har e-mail adresser og derfor får tilsendt invitationer per brev.

Hvis nogle af de, som får information pr. brev, i mellemtiden har fået en mail-adresse bedes de give os besked, så fremtidig kommunikation kan ske via e-mail – det er meget hurtigere og billigere!

Økonomi

Klubben har fortsat en fornuftig og stabil økonomi. Det årlige kontingent på 100 kroner per medlem dækker de løbende administrative udgifter og rækker også til udgifter ved afholdelse af nytårskur og generalforsamling samt sommerens grill-hygge hos Brüel & Kjær.

Seniorklubben har tre hovedindtægtskilder:

1)     Kontingenter fra klubbens medlemmer – cirka 30.000 kr

2)     Donation fra Brüel og Kjær – 15.000 kr

3)     Medlemsbetalinger til arrangementer – cirka 10.000 kr

Indtægterne i 2017 udgør i alt cirka 55.000 kr, mens udgifterne til arrangementer har været cirka 45.000 kr. Drift af foreningen har kostet små 3.000 kr. (Porto, bankgebyr, små anskaffelser, …).

Det endelige regnskab for 2017 forventes derfor at vise et overskud på godt 7.000 kr. Således at klubben ultimo 2017 har en samlet formue på omkring kr. 38.000 eller godt 100 kr. per medlem.

Det er ikke vores mål, at klubben skal opbygge en stor formue, men en vis beholdning på kontoen giver klubben styrke til at binde an med diverse arrangementer og til at dække eventuelle tab ved disse.

Bestyrelsen har hidtil fulgt og regner med fortsat at følge de her nævnte principper: 

1)     at større sociale arrangementer som nytårsmødet med generalforsamlingen skal friholdes for deltagerbetaling

2)     at arrangementer for interessegrupper, der kan være af teknisk eller kulturel karakter, skal betales af deltagerne selv.

I de sidste par år er der sket det - efter forslag fra Torben B. Andersen - at klubben nu også afholder en grill-hygge i august. Den har fået succes og mange deltagere. Den falder ind under punkt 1), hvor klubben betaler.

Nu er der måske nogle, der vil undre sig over, at klubben – i modsætning til ovennævnte forklaring – alligevel opkræver et mindre beløb for deltagelse i de sociale arrangementer. Forklaringen er, at indbetalingen til banken udgør en sikker og nem måde, hvorpå klubben kan administrere medlemmernes tilmelding i forbindelse med mødets planlægning.

Beløbet, der betales udgør desuden kun en lille del af omkostningerne per deltager. Når der i de sidste par års budgetter har været er plads til to næsten gratis sociale arrangementer om året, skyldes det, at vi i de seneste år har sparet ved ikke at have haft professionel underholdning i forbindelse med nytårsmødet.

Vi vil her minde om, at vi har besluttet, at klubben vil lægge en meddelelse om dødsfald og begravelse på hjemmesiden, hvis et medlems familie eller en anden person på dennes vegne beder om det. Deltager et medlem i begravelsen, kan vedkommende efter aftale med kassereren på vegne af klubben købe og medbringe en bårebuket for maximum 200 kr. og få den godtgjort af klubben.

Perspektiver

Vi vil også i det kommende år forsøge at arrangere nogenlunde samme antal udflugter og besøg som hidtil – en nytårskur, en sommerudflugt, en grillfest og tre-fire andre arrangementer.

Vi hører meget gerne om forslag til arrangementer fra medlemmerne!

Arrangementerne skal tilgodese forskellige interesser blandt medlemmerne og spænde fra emner med direkte relation til Brüel og Kjær, over teknik og videnskab til kunst og kultur.

I 2017 kunne Brüel & Kjær fejre sit 75 års jubilæum. Virksomheden valgte her at benytte anledningen til at skue fremad og kortlægge sine muligheder i fremtiden. Vi håber, at vi i klubben, i løbet af foråret 2018, kan afholde et arrangement, der kigger lidt tilbage og gør brug af vores Historiske Samling.

Tak

Bestyrelsen takker alle medlemmerne for den opbakning, de har leveret gennem året. 

Vi takker desuden Brüel & Kjærs ledelse, som har støttet klubbens arbejde ved at stille lokaler til rådighed for vores medlemsmøder, bestyrelsesmøder og Historisk Samling. Vi er også taknemmelige for det rundhåndede tilskud til klubbens aktiviteter. 

Endelig vil vi takke afdelingen for bygningsvedligehold for deres altid beredvillige hjælp med praktiske problemer og kantinens personale for arbejdet med levering af mad m.m. til flere af vore klubarrangementer og ikke mindst den fine festmiddag ved Nytårskuren.

De bedste ønsker for det nye år.

BestyrelsenB&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum