B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsens beretning 2018 i PDFÅret 2018, B&K Senior Klubs ottende leveår, har som tidligere år været præget af en stribe forskelligartede arrangementer og aktivitet i den historiske samling. Vi er i bestyrelsen glade for, at medlemmerne har øje for de muligheder, der ligger i at have en fælles ramme, som vor seniorklub. Vi er også glade for de forslag til arrangementer, vi i årets løb har modtaget fra medlemmer.

Det er i sidste ende medlemmernes aktivitet, interesser og behov, der bestemmer, hvad klubben er og gør. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at tage del i klubbens aktiviteter, komme med forslag og give udtryk for deres interesser overfor bestyrelsen – og ikke mindst til at stille op til arbejdet i bestyrelsen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen holder fortsat møde omtrent en gang om måneden. Bestyrelsen har i 2018 bestået af i alt ni personer, heraf seks ordinært valgte medlemmer: formand Jørgen Braasch, kasserer Erling Frederiksen, Connie Christiansen, Carsten Frederiksen, Søren Gregersen og Anni Hansen, samt Torben Beril Andersen, der er udpeget af firmaets ledelse. Desuden har de to suppleanter, Karen Marie Larsen og Hans-Ole Ketting, aktivt taget del i arbejdet.

På den forestående generalforsamling er følgende på valg: Formanden Jørgen, der er villig til genvalg, og yderligere to medlemmer, Søren og Carsten, som begge ikke ønsker genvalg - der skal derfor vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Begge suppleanter, Hans-Ole og Karen-Marie, er på valg. Hans-Ole er villig til genvalg, mens Karen-Marie er blevet udpeget til firmaets repræsentant i bestyrelsen, og derfor udtræder som suppleant.

Medlemmer

Klubben har 314 medlemmer per 27. december 2018. Der har været en tilgang på 24 medlemmer, mens 20 er faldet fra - det vil sige en nettotilgang på fire medlemmer, siden 1. januar 2018. Den totale afgang siden start i 2011 er 98 medlemmer eller cirka 12 om året.

Tilgangen er mindre end den har været de seneste tre år, men medlemstallet er stabilt. Fordelingen mellem mænd og kvinder er uændret henholdsvis 70 og 30 pct. De tidligere ansatte udgør fortsat flertallet af klubbens medlemmer, mens et sted mellem 12-15 pct. af medlemmerne endnu er ansatte hos Brüel & Kjær.

Klubben introducerede i starten af 2016 sit medlemskort – et kort med flere funktioner: Adgangs- og gæstekort, indkøbskort, og navneskilt. En del medlemmer har benyttet sig af at kortet giver mulighed for indkøb hos en række leverandører med samme rabat som Brüel & Kjærs personale. Vi modtager gerne tilbagemeldinger om denne brug af kortet. Husk, at en liste over de forretninger, der giver mulighed for rabat, kan fås ved henvendelse til Carsten.

I årets løb har især en gruppe medlemmer været aktive - nemlig Senior-gymnastikholdet. Holdet er oprettet i samarbejde med Idrætsklubben Brüel & Kjær, og dyrker Pilates for seniorer under ledelse af Tina Hassenkamp. Holdets fem deltagere mødes i ”Nærum motionscenter” på Nærum Torv hver torsdag kl. 8.30-9.30 – flere aktive deltagere er velkomne!

Vi vil minde om, at klubben kan lægge en meddelelse om dødsfald og begravelse på hjemmesiden, hvis et medlems familie eller en anden person på dennes vegne beder om det. Deltager et medlem i begravelsen, kan vedkommende efter aftale med kassereren på vegne af klubben købe og medbringe en bårebuket for op til 200 kr. og få den godtgjort af klubben.

Historisk Samling

Gruppen, der er aktiv i Historisk Samling, består af godt 7-8 faste og flere løst tilknyttede medlemmer. Både Hans-Ole og Carsten er aktive i gruppen, og Carsten er bestyrelsens kontaktperson. Samlingsgruppen opfordrer fortsat interesserede medlemmer til at melde sig og deltage i arbejdet.

Der er i dag registret mere end 1.500 Brüel & Kjær produkter i samlingen – og praktisk taget alle instrumenter i samlingen er nu registrerede. Samlingen råder også over mange tryksager og dokumenter, og også her er registreringen begyndt om end der fortsat er et stort arbejde forude.

Parallelt med registreringen bliver der ryddet op i samlingen. Samlingen modtager fortsat effekter fra ansatte i Brüel & Kjær, medlemmer og fra kunder hos firmaet. Vores lokale er fyldt til bristepunktet og gruppen er derfor til stadighed også i gang med at udskille dubletter for at skaffe plads.

Der skaffes også ekstra plads – og overblik – gennem en ordnet opstilling af litteraturen: kataloger, manualer, tidsskrifter m.m. Endnu er mange materialer blot sat på hylder og lagt i skuffer.

Størstedelen af Brüel & Kjærs ældre foto-materiale er blevet smidt ud i tidens løb, men samlingen modtager jævnligt fotos fra medlemmer og ansatte på virksomheden. Registreringen af billederne sker løbende i samarbejde med en Brüel & Kjær-medarbejder, Thorkild Dalsgaard. Han har indsamlet og skannet en stor mængde fotos, herunder dem i samlingen, og deler dem på Facebook.

Stort set alle fotos i samlingen findes derfor nu på Facebook i fotogruppen "Brüel & Kjær fotos". Her ligger over 27.000 Brüel & Kjær fotos. Gruppen er ”lukket”, det vil sige, for at få adgang, skal du anbefales af en person, som allerede er medlem, eller skrive til Thorkild (tdalsgaard@gmail.com).

I løbet af året har samlingen modtaget apparater fra en række Brüel & Kjær kunder, som tekniske skoler og konsulentvirksomheder, men også hospitaler, der ikke nænner at smide dem til storskrald. Materialerne er løbende blevet afhentet af en gruppe bestående af Valery Korenev, Hans-Ole og Carsten.

Samlingen har i 2018 fortsat ordningen med at holde åbent hus den første mandag i hver måned kl.15.00 – og en del medlemmer og donorer har benyttet sig af denne mulighed for at se samlingen og for at aflevere genstande. Der har været besøg på næsten alle åbne mandage.

Arrangementer

Bestyrelsen følger fortsat principperne om at større sociale arrangementer som nytårskuren og sommerens grill-hygge skal friholdes for deltagerbetaling, mens de øvrige arrangementer skal betales af deltagerne selv.

Af hensyn til den praktiske planlægning – det vil sige for at have styr på antallet af deltagere - bliver der dog opkrævet et symbolsk mindre beløb for deltagelse i de store og fælles sociale arrangementer.

I bestyrelsen bestræber vi os på at tilbyde medlemmerne arrangementer af så forskellig karakter, at der er tilbud med appel til alle. Klubben har i årets løb afholdt syv arrangementer inklusive nytårskuren - alle med et fint antal deltagere:

·        Generalforsamling og nytårskur 2018 – den 18. januar
Knap 200 medlemmer deltog i årets generalforsamling og nytårskur. Her fik medlemmerne blandt andet en status for Brüel & Kjær og blev underholdt med skotsk/irsk folkemusik.

·        B&K fotos på Facebook - den 1. marts
Thorkild Dalsgaard fortalte 34 medlemmer om den imponerende samling af Brüel & Kjær fotos, der findes i fotogruppen "Brüel & Kjær fotos" på Facebook. 

·        Besøg på Elos Medtech Pinol A/S – den 10. april
Over 50 medlemmer besøgte Pinol og fik et indblik i firmaet og de smarte teknologier, der fremstiller komponenter til medicinsk og elektronisk udstyr, blandt andet accelerometre til Brüel & Kjær.

·        De skønne blomster - Nivaagaard Malerisamling – den 25. maj
20 medlemmer fik en rundvisning i Nivaagaards Malerisamling, hvor de så udstillingen ”En duft af evighed”, og efterfølgende nød kaffe og kage i den blomstrende have.

·        Grill-hygge - sommer 2018 – den 23. august
I alt 115 medlemmer mødte op til sommerens hygge og festligt samvær omkring grillen. Der var traditionen tro musik på harmonika, pølser, hakkebøffer og salat, lidt vin og øl - og masser af sol.

·        Grundlæggeren af det moderne Nærum - Alfred Christensen – den 3. oktober
40 medlemmer og ledsagere deltog i en guidet historisk byvandring i Nærum og hørte et foredrag om skibsreder Alfred Christensen, der i høj grad gjorde byen til, hvad den er i dag.

·        Lov og Uorden gennem tiderne - Politimuseet - den 28. november
På Politimuseet fik de 37 medlemmer med to pensionerede politifolk som guider en både oplysende og underholdende tur rundt i samlingerne - og sluttede med et måltid på cafe.

Bestyrelsen opfordrer endnu en gang medlemmer til at stille forslag om nye arrangementer – og meget gerne til selv tage aktivt del i deres planlægning og afvikling i samarbejde med bestyrelsen.

Det skal bemærkes, at vi har den politik, at medlemmer, der udfører et arbejde for klubben, ikke honoreres. Det vil sige, vi giver kun vin eller andre opmærksomheder til arrangører eller oplægsholdere, der ikke er medlemmer. Belønningen for medlemmer er altså kun fornøjelsen ved at glæde hinanden.

Kommunikation

Al information om arrangementer og lignende sker fortsat via e-mail direkte til alle medlemmer. Nogle få medlemmer har ikke e-mailadresser og får derfor tilsendt invitationer per brev.

Hjemmesiden, www.bk-senior.dk, bliver stadig brugt meget af medlemmer og andre interesserede. På hjemmesiden publicerer vi også al information om arrangementer og klubben i øvrigt.

Hjemmesiden havde fra 28. december 2017 til 28. december 2018 hele 25.665 besøg, det vil sige i gennemsnit godt 2.138 om måneden eller godt 70 per dag. De tilsvarende tal for året før var 12.720 besøg – knap 35 om dagen i snit.

Besøgene varede i gennemsnit også i 2018 længere – 1 minut og 44 sekunder mod 43 sekunder i 2017. 82 pct. af besøgene er ganske kortvarige, det vil sige varer under et minut, mens de resterende varer et minut eller mere.

Aktiviteten er naturligt nok størst i forbindelse med annonceringen af nye arrangementer, især vores nytårskur – og siderne med fotos fra arrangementerne er også nogle af de mest populære.

Størstedelen af hjemmesidens besøgende kommer fra Danmark, men den trækker også gæster fra resten af Europa, USA og andre steder i verden, inklusive Kina og Rusland.

Mobiltelefonen har også her overhalet computeren som det foretrukne værktøj – 36 pct.af besøgene sker via en computer, mens 64 pct. foregår via en mobiltelefon.

Der er ikke nogen entydig forklaring på stigningen i aktiviteten på hjemmesiden – en fordobling af besøgstallet og af besøgenes varighed, men måske drejer det sig om kombination af en øget opmærksomhed på fotosiderne og en let tilgængelighed gennem brug af mobiltelefonen.

Alt i alt, er vores hjemmeside stadig en vigtig kanal for kommunikation, som supplerer vores information via e-mails. Her findes informationen i en let tilgængelig og søgbar form.

Økonomi

Klubben har fortsat en fornuftig og stabil økonomi. Det årlige kontingent var i 2018 uændret på 100 kroner per medlem og dækker de løbende administrative udgifter og rækker også til udgifter ved afholdelse af nytårskur og generalforsamling samt sommerens grill-hygge hos Brüel & Kjær.

Seniorklubben har fortsat tre hovedindtægtskilder:

1)     Kontingenter fra klubbens medlemmer – cirka 31.000 kr.

2)     Donation fra Brüel og Kjær – 15.000 kr.

3)     Medlemsbetalinger til arrangementer – cirka 21.000 kr.

Indtægterne i 2018 udgør altså i alt cirka 67.000 kr., mens udgifterne til arrangementer har været cirka 54.000 kr. Drift af foreningen - porto, bankgebyr, webhotel og små anskaffelser - har kostet godt 3.000 kr.

Det endelige regnskab for 2018 forventes derfor at vise et overskud på cirka 10.000 kr. Således at klubben ultimo 2018 har en samlet formue på omkring kr. 47.000 eller godt 150 kr. per medlem.

Det er fortsat ikke vores mål, at klubben skal opbygge en stor formue, men en vis formue giver klubben styrke til at binde an med arrangementer og til at dække eventuelle tab. Det skal også bemærkes at formuen i årets løb ikke er en konstant størrelse, da de største udgifter falder forud for indbetalingen af årets kontingent. I foråret – efter nytårskuren - er klubbens beholdning beskeden.

Når den samlede formue i 2018 vokser skyldes det især at udgifterne til netop nytårskuren har været mindre dette år.

Perspektiver

Bestyrelsen føler efterhånden, at den har fundet et godt format for vore arrangementer og vores kommunikation, og at vi har styr på økonomien – det kommende år tegner derfor i høj grad til at blive ”business as usual” – eller i anledning af nytåret: ”Same procedure as last year”.

Vi vil også i det kommende år forsøge at arrangere det samme antal udflugter og besøg som hidtil – en nytårskur, en sommerudflugt, en grillfest og tre-fire andre arrangementer. Arrangementerne vil tilgodese forskellige interesser blandt medlemmerne og spænde fra emner med direkte relation til Brüel og Kjær, over teknik og videnskab til kunst og kultur.

Tradition og rutine er en god ting, men vi skal jo også passe på ikke at falde helt hen. Vi vil derfor endnu en gang opfordre alle medlemmer til at komme med forslag til klubbens aktiviteter og til aktivt at tage del i klubbens arbejde, for eksempel i den historiske samling, men også ved at tilføre friskt blod til bestyrelsen.

Tak

Bestyrelsen takker alle medlemmerne for den opbakning, de har leveret gennem året. Vi takker desuden Brüel & Kjærs ledelse, som har støttet klubbens arbejde ved at stille lokaler til rådighed for vores medlemsmøder, bestyrelsesmøder og Historisk Samling. Vi er også taknemmelige for det rundhåndede økonomiske tilskud til klubbens aktiviteter.

Endelig vil vi takke afdelingen for bygningsvedligehold for deres altid beredvillige hjælp med praktiske problemer og kantinens personale for arbejdet med levering af mad m.m. til flere af vore klubarrangementer og ikke mindst vores grill-hygge og den fine festmiddag ved Nytårskuren.

De bedste ønsker for det nye år.

BestyrelsenB&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum