B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2019

Bestyrelsens beretning 2019 i PDFÅret 2019, B&K Senior Klubs niende leveår, har som de tidligere år været præget af en stribe forskelligartede arrangementer – og alle med fin deltagelse. Samlet set havde arrangementerne et stykke over 500 deltagere – i gennemsnit deltog hvert medlem altså i cirka 1,6 arrangement.

Det er en fornøjelse at se den glæde medlemmerne har ved at mødes – og måske ikke mindst høre den. De første år af klubbens eksistens bar præg af at mange ikke havde set hverandre i flere år – der var klart et behov for navneskilte og møderne var mere stille. Nu kender folk hinanden og lydtrykket til især nytårskur og grillfest er steget nogle dB.

Bestyrelsen

Bestyrelsen tilstræber fortsat at mødes omtrent en gang om måneden – bortset fra sommerperioden, men af forskellige årsager er der i årets løb blot afholdt 7 bestyrelsesmøder.

På årets generalforsamling i januar trådte tre aktive og erfarne medlemmer ud af bestyrelsen: Carsten Frederiksen, Søren Gregersen og Torben Andersen. Carsten er dog fortsat bestyrelsen behjælpelig med at drive klubben hjemmeside og med redaktion af vore indbydelser til arrangementer med mere – tusind tak for det!

Bestyrelsen har også i 2019 bestået af i alt ni personer, heraf seks ordinært valgte medlemmer: formand Jørgen Braasch, kasserer Erling Frederiksen, Anni Hansen, Connie Christiansen, Hans Ole Ketting og Janie Adamsen. Karen-Marie Larsen, der hidtil var suppleant i bestyrelsen, er af Brüel & Kjær udpeget som firmaets repræsentant og har afløst Torben Beril Andersen. Desuden har de to suppleanter, Niels Dreijer og Leif Pedersen, aktivt taget del i arbejdet.

På den forestående generalforsamling er 3 medlemmer på valg. Kassereren Erling, ønsker ikke genvalg til denne post, men vil dog gerne fortsætte som ordinært medlem af bestyrelsen - der skal derfor findes en ny kasserer. Yderligere to medlemmer, Anni og Connie, er på valg, og begge er villige til genvalg. Desuden er begge suppleanter, Niels og Leif, på valg – og er også villige til genvalg.

Medlemmer

Klubben har 312 medlemmer per 31. december 2019. Der har siden sidste år været en tilgang på 15 medlemmer, mens 18 er faldet fra i årets løb - det vil sige en nettoafgang på 3 medlemmer siden 1. januar 2019. Afgangen er anelse større end den har været de seneste år, men medlemstallet må dog siges at være stabilt.

Fordelingen mellem mænd og kvinder er uændret henholdsvis 70 og 30 pct. De tidligere ansatte udgør fortsat flertallet af klubbens medlemmer, mens et sted mellem 10-12 pct. af medlemmerne endnu er ansatte hos Brüel & Kjær.

Klubbens medlemskort er som bekendt et kort med flere funktioner: Adgangs- og gæstekort, indkøbskort, og navneskilt. En del medlemmer har benyttet sig af at kortet giver mulighed for indkøb hos en række leverandører med samme rabat som Brüel & Kjærs personale. En liste over de forretninger, der giver mulighed for rabat, kan fås ved henvendelse til Karen-Marie.

Vi vil også minde om at medlemskab af klubben giver adgang til at blive medlem af idrætsklubben Brüel & Kjær – og dermed Hobbyklubben – for blot 35 kr. per måned. Her kan du gøre brug af en række tilbud fra et billigt medlemskab af en fitness klub til værktøj og redskaber for gør-det-selv folk.

I årets løb har især en gruppe medlemmer været aktive - nemlig Senior-gymnastikholdet. Holdet er oprettet i samarbejde med Idrætsklubben Brüel & Kjær, og dyrker Pilates for seniorer under ledelse af Tina Hassenkamp.

Vi vil minde om, at klubben kan lægge en meddelelse om dødsfald og begravelse på hjemmesiden, hvis et medlems familie eller en anden person på dennes vegne beder om det. Deltager et medlem i begravelsen, kan vedkommende efter aftale med kassereren på vegne af klubben købe og medbringe en bårebuket for op til 200 kr. og få den godtgjort af klubben.

Historisk Samling

Gruppen der er aktiv i historisk samling består i dag af 4-5 personer som typisk møder op den første mandag eftermiddag i hver måned, hvor der ordnes og registreres – og samtidigt holdes åbent hus, hvor medlemmerne har mulighed for at se samlingen eller at aflevere genstande efter aftale. Hans Ole er kontaktperson for bestyrelsen.

Samlingen vil i 2020 fortsætte ordningen med at holde åbent hus den første mandag i hver måned kl.15.00.

Aktiviteten i samlingen har dog været for nedadgående gennem det sidste år. Det skyldes blandt andet at lokalet, hvor samlingen befinder sig er ved at være helt fyldt op. Samlingsgruppen må derfor være ret kritisk med, hvad den ønsker at modtage og opbevare. Desuden indeholder samlingen nu flere end 1550 instrumenter og det betyder at de instrumenter, der tilbydes, ofte er allerede findes registrerede i samlingen - og som gruppen derfor siger nej tak til at modtage. 

Af særlige genstande der blev doneret i år kan nævnes en komplet samling lysmåleinstrumenter, som den oprindelige konstruktør Ole Nielsen var så venlig at skænke historisk samling mod afhentning i Gl. Holte. Det var altså ikke verdens største transportopgave og denne kategori af instrumenter manglede helt i samlingen, hvilket nok skyldes at de ikke havde en ret lang levetid i B&K’s produktprogram.

På området tryksager og dokumenter har Elsebeth Mikkelsen gjort et stort arbejde med at registrere og arkivere dette materiale og i dag er der registreret mere end 1200 enheder.

Stort set alle fotos i samlingen er efterhånden blevet skannet og digitaliseret af Thorkild Dalsgaard – og samlingen har modtaget en elektronisk kopi af disse, der også fungerer som backup for Thorkild fotogruppe "Brüel & Kjær fotos" på Facebook. Medlemmer, der ønsker adgang til billederne, skal anbefales af en person, som allerede er medlem, eller skrive direkte til Thorkild (tdalsgaard@gmail.com).

I årets løb har samlingen i flere tilfælde serviceret B&K gennem udlån af instrumenter – i enkelte tilfælde har Valery Korenev måttet sætte instrumenter i operativ stand - og ved at fremfinde dokumentation.

Arrangementer

Bestyrelsen følger fortsat principperne om at større sociale arrangementer som nytårskuren og sommerens grill-hygge skal friholdes for deltagerbetaling, mens de øvrige arrangementer skal betales af deltagerne selv.

Af hensyn til den praktiske planlægning – det vil sige for at have styr på antallet af deltagere - bliver der dog opkrævet et symbolsk mindre beløb for deltagelse i de store og fælles sociale arrangementer.

En del medlemmer har ytret ønske om at medtage en ledsager til vore arrangementer. Sædvanligvis er deltagelse i arrangementerne forbeholdt klubbens medlemmer - en bevidst politik, da vi ønsker at styrke samværet og det sociale fællesskab mellem nuværende og tidligere kolleger.

Enkelte arrangementer, som for eksempel klubbens sommerudflugt er dog traditionen tro også åben for ledsagere. Alt afhængig af antallet af pladser og arrangementets karakter vil ledsagere også kunne deltage i andre arrangementer. I disse tilfælde vil denne mulighed tydeligt blive bekendtgjort ved invitation.

Klubben har i årets løb afholdt ni arrangementer inklusive nytårskuren – to flere end i 2018, og alle med et fint antal deltagere:

·        Generalforsamling og nytårskur 2019 – den 18. januar.
Godt 185 medlemmer deltog i årets generalforsamling og nytårskur. De blev blandt andet introduceret til fusionen mellem HBM og Brüel & Kjær, det nye firma HBK, og fik middagen serveret af tjenere fra Zecret Zervice.

·        Besøg hos LumaSense Technologies - den 20. februar.
Hos LumaSense fik 37 medlemmer en fin introduktion til teknologien bag gasanalyse ved brug af fotoakustik - og hyggede sig i øvrigt ved gode minder og hinandens selskab.

·        Foredrag om Ødegaard & Danneskiold-Samsøe den 27. marts.
En engageret Ulrik Danneskiold-Samsøe gav 42 medlemmer - alle mandlige - et indblik firmaets udvikling og opgaver verden over krydret med indspark om dansk industripolitik.

·        Besøg og omvisning på Regensen - den 7. maj.
En guidet omvisning gav 28 medlemmer historien om kollegiet som bygning og institution, og om kollegianernes mange sære og gamle traditioner – besøget blev fulgt op af en god frokost.

·        Ejby-bunkeren - Sommerudflugt til Vest Volden den 20. juni.
En god og vidende guide viste de 25 deltagere rundt på Vest Volden og i Ejby-bunkerens udstilling. Den medbragte frokost blev efterfølgende indtaget i det grønne med fint vejr.

·        Grill-hygge - sommer 2019 den 27. august.
Omkring 120 medlemmer mødte op til den årlige sommerhygge omkring grillen. Der var også i år pølser, hakkebøffer og salat, lidt vin og øl, musik med harmonika og violin, og som bestilt, masser af sol.

·        Peder Skram og Mastekranen den 19. september.
I flot solskin fik 34 medlemmer en guidet tur på Holmen. De besteg Mastekranen, så dens udstillinger og nyd udsigten over by og havn, før de entrede fregatten Peder Skram.

·        Foredrag om høreapparater og den danske industri - den 22. oktober.
Foredragsholder Ole Mørk Lauridsen tryllebandt i tre timer 63 medlemmer med sin viden om hørelsen, høreapparater og den danske industri, som står for 70 procent af verdensproduktionen.

·        Swing fra 40’erne - Søllerød Jazzklub - den 6. december.22 medlemmer og ledsagerne nød en gang klassisk swing ved jazzklubbens årlige julekoncert, hvor det næsten lige så talstærke orkester, Roger Berg Big Band, spillede for fuld udblæsning.

Bestyrelsen opfordrer endnu en gang medlemmer til at stille forslag om nye arrangementer – og meget gerne til også selv tage aktivt del i deres planlægning og afvikling i samarbejde med bestyrelsen.

Kommunikation

Al information om arrangementer og lignende sker fortsat via e-mail direkte til alle medlemmer. Der er fortsat nogle få medlemmer, der ikke har e-mailadresser og derfor får tilsendt invitationer per brev.

Hjemmesiden, www.bk-senior.dk, bliver stadig brugt flittigt af medlemmer og andre interesserede. Både antallet af besøg og deres varighed er steget lidt i forhold til 2018. På hjemmesiden publicerer vi da også al information om arrangementer og klubben i øvrigt.

Hjemmesiden havde fra 1. januar til 31. december 2019 hele 28.762 besøg, det vil sige i gennemsnit knap 2.400 om måneden eller knapt 79 per dag. De tilsvarende tal for året før var 25.665 besøg – godt 70 om dagen i snit. Der er altså tale om en stigning i trafikken på knap 12,5 procent.

Besøgene varede i gennemsnit også i 2019 længere – 2 minutter og 13 sekunder mod 1 minut og 44 sekunder i 2018. 80 pct. af besøgene er ganske kortvarige, det vil sige varer under et minut, mens de resterende varer et minut eller mere.

Aktiviteten er naturligt nok størst i forbindelse med udsendelsen af invitationer til og annonceringen af nye arrangementer, især vores nytårskur – og siderne med fotos fra arrangementerne er også nogle af de mest populære.

Størstedelen af hjemmesidens besøgende kommer fra Danmark, men den trækker også gæster fra resten af Europa, USA og andre steder i verden, inklusive Kina og Rusland.

Godt 59 procent af alle besøg på hjemmesiden foretages via mobiltelefon mens 41 procent sker via computer, tablet eller iPad. Brugen af computer er vokset i forhold til sidste, hvor 64 procent foregik via en mobiltelefon og kun 36 via en computer.

Stigningen i aktiviteten på hjemmesiden er ikke så markant som i 2018 og er vel egentlig bare et udtryk for, hvor integreret Internettet er blevet i vores hverdag.

Alt i alt, er vores hjemmeside stadig en vigtig kanal for kommunikation, som supplerer vores information via e-mails. Her findes informationen i en let tilgængelig og søgbar form.

Økonomi

Klubben har fortsat en fornuftig og stabil økonomi. Det årlige kontingent var i 2019 uændret på 100 kroner per medlem og dækker de løbende administrative udgifter og rækker også til delvist at dække udgifterne ved afholdelse af nytårskur og generalforsamling samt sommerens grill-hygge hos Brüel & Kjær.

Seniorklubben har tre hovedindtægtskilder, der i 2019 har indbragt:

1)   Kontingenter fra klubbens medlemmer – cirka 31.000 kr.

2)   Donation fra Brüel og Kjær – 15.000 kr.

3)   Medlemsbetalinger til arrangementer – cirka 27.000 kr.

Indtægterne i 2019 udgør altså i alt cirka 73.000 kr., mens udgifterne til arrangementer har været cirka 75.000 kr. Den løbende drift af foreningen – det vil sige porto, bankgebyr, bestyrelse, webhotel og andet - har kostet små 4.500 kr. Det endelige regnskab for 2019 forventes derfor at vise et underskud på cirka 6.500 kr.

Således at klubben ultimo 2019 har en samlet formue på omkring kr. 42.000 eller omkring 135 kr. per medlem. Sidste år var formuen på 47.000 kr. Faldet i den samlede formue i 2019 skyldes delvis, at klubben har prissat de deltager-betalte arrangementer lidt for lavt.

Det er bestyrelsens mål at opretholde en formue af denne størrelsesorden, da den giver styrke til at binde an med arrangementer og til at dække eventuelle tab. Det skal også bemærkes at formuen i årets løb ikke er en konstant størrelse, da de største udgifter falder forud for indbetalingen af årets kontingent. I foråret – efter nytårskuren - er klubbens beholdning beskeden.

Perspektiver

Bestyrelsen føler efterhånden, at den har fundet et godt format for vore arrangementer og vores kommunikation, og at vi har styr på økonomien.

Vi forventer også i det kommende år at arrangere et tilsvarende antal udflugter og besøg som hidtil – en nytårskur, en sommerudflugt, en grillfest og tre, fire eller fem andre arrangementer. Vi tilstræber stadig at arrangementerne tilgodeser forskellige interesser blandt medlemmerne og spænder fra emner med direkte relation til Brüel og Kjær, over teknik og videnskab til kunst og kultur.

De nye medlemmer, der blev valgt ind i 2019 har bragt nye ideer og ny energi, men det er vigtigt at understrege, at ikke alene bestyrelsen, men alle medlemmer er med til at definere klubben. Alle kan bidrage til vores fællesskab med forslag til og planlægning af arrangementer eller ved på anden måde at give en hånd med i det praktisk arbejde.

Sommerens grillfest krævede megen forberedelse og her skal rettes en særlig tak til Jørgen Otto og Søren Gregersen, der påtog sig at passe grillen.

Vi opfordrer alle medlemmer til at tage aktivt del i klubbens aktiviteter, komme med forslag og give udtryk for deres interesser, tage del i arbejdet med den historiske samling - og ikke mindst til at stille op til arbejdet i bestyrelsen.

Tak

Bestyrelsen takker alle medlemmerne for den opbakning, de har leveret gennem året, og de gode oplevelser, vi har haft sammen.

Vi takker desuden Brüel & Kjærs ledelse, som også i 2019 har støttet klubbens arbejde ved at stille lokaler til rådighed for vores medlemsmøder, bestyrelsesmøder og Historisk Samling. Vi er også taknemmelige for det rundhåndede økonomiske tilskud til klubbens aktiviteter.

Endelig vil vi takke afdelingen for bygningsvedligehold for deres altid beredvillige hjælp med praktiske problemer og kantinens personale for levering af god mad m.m. til flere af vore klubarrangementer - ikke mindst vores grill-hygge og den fine festmiddag ved Nytårskuren.

De bedste ønsker for det nye år.

BestyrelsenB&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum