B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Til medlemmer af B&K Senior Klub: 

Indkaldelse til generalforsamling 2020
Kære ven og kollega

Du inviteres hermed til at deltage i B&K Senior Klubs årlige generalforsamling, der afholdes onsdag 5. februar 2020 kl. 16.30 i Kantinen på Brüel & Kjær – og efterfølges af klubbens nytårskur (se særskilt indbydelse).

Husk at medbringe dit medlemskort – det er adgangskort til Brüel & Kjær!

Dagsorden for generalforsamling 2019

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Formandens beretning

3.    Godkendelse af revideret regnskab (forelægges på mødet)

4.    Fastlæggelse af kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af kasserer

7.    Valg af bestyrelse og suppleanter

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

9.    Orientering fra Brüel & Kjær

10.  Status for Historisk Samling

11.  Eventuelt

Forslag

Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal de være formanden i hænde i skriftlig form, senest to uger før generalforsamlingen – altså onsdag den 22. januar.

Forslag sendes til klubbens formand, Jørgen Braasch, på e-mail: a-jbraasch@mail.dk eller med post til Øverødvej 37B, DK-2840 Holte.

Kun forslag, som er modtaget rettidigt, kan komme til behandling. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag, så de er medlemmerne i hænde senest fire dage før general-forsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum