B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Til medlemmer af B&K Senior Klub: 

Indkaldelse til generalforsamling 2022
Kære ven og kollega

Du inviteres hermed til at deltage i B&K Senior Klubs første generalforsamling efter Covid-19. Mødet finder sted onsdag den 8. juni 2022 kl. 17.00 i kantinen på Hottinger Brüel & Kjærs nye adresse i Teknikerbyen 29-40. Nytårskuren har desværre måttet aflyses, så der er ikke efterfølgende fest og spisning.

Husk at medbringe dit medlemskort, der fungerer som adgangskort. Af praktiske årsager vil vi bede om tilmelding senest mandag 30.maj 2022 til Anni Hansen, anniogole@hansen.mail.dk.

Parkering - hvis du parkerer under HBKs bygninger - og kun dér, vil parkeringsreglerne ikke blive håndhævet efter kl. 16.30 på dagen.

Dagsorden for generalforsamling 2022

1.     Valg af dirigent og referent

2.    Formandens beretning

3.    Godkendelse af revideret regnskab (forelægges på mødet)

4.    Fastlæggelse af kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af formand og kasserer

7.    Valg af bestyrelse og suppleanter

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

9.    Orientering fra Brüel & Kjær

10.   Status for Historisk Samling

11.   Eventuelt

 Forslag

Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal de være bestyrelsen skriftligt i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til bestyrelsesmedlem Anni Hansen på e-mail anniogole@hansen.mail.dk.

Kun forslag, som er modtaget rettidigt, kan komme til behandling. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag, så de er medlemmerne i hænde senest fire dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum