B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Nyt om navne

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Generalforsamling og Nytårskur 2019


Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 16.30–17.30 i Kantinen, Brüel & Kjær


 

Referat

B&K Senior Klubs niende generalforsamling og nytårs-kuren 2019 tiltrak igen mange medlemmer - og de fik her en orientering om Brüel & Kjærs fusion med den tyske virksomhed HBK.
 

Formanden, Jørgen Braasch (JB), bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Denne gang var igen et stort antal - nemlig 187 medlemmer - mødt op.

1.   Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog John Austin (JA) som dirigent, han indvilligede og blev enstemmigt valgt. Anni Hansen (AH) blev valgt som referent.

JA takkede for valget, hvorefter han gav ordet til formanden.

2.   Formandens beretning

JB startede med at præsentere bestyrelsens medlemmer og fremhævede derefter nogle punkter i beretningen som et supplement til den skriftlige beretning som allerede var udsendt til alle medlemmer.

JB opsummerede alle Seniorklubbens aktiviteter i 2018 - information herom ligger på klubbens hjemmeside, bk-senior.dk. JB nævnte, at bestyrelsen stadig gerne modtog forslag til aktiviteter fra medlemmerne, og at medlemmerne også meget gerne selv må stå i spidsen for en eventuel aktivitet.

Foreningen har i øjeblikket 314 medlemmer og økonomien er meget tilfredsstillende.

Der er fortsat åbent hus i Historisk Samling den første mandag i måneden, hvor alle er velkomne. JB nævnte også at Thorkild Dalsgård (TD) har lagt et stort antal billeder fra mange Brüel & Kjær begivenheder i årenes løb på en lukket Facebook gruppe og at man kan få adgang til ved henvendelse til TD.

JB sluttede med at sige tak til medlemmerne for at slutte op om foreningen og til Brüel & Kjærs ledelse for at stille lokaler til rådighed ved mange af foreningens arrangementer og til generalforsamling og nytårskuren.

JA takkede formanden for beretningen og gav ordet til kassereren Erling Frederiksen (EF)

3.   Godkendelse af revideret regnskab.

EF fremlagde revideret regnskab og gennemgik indtægter og udgifter. Foreningen har  pr. 31/12-2018 kr. 47.607,24 indestående i banken. Heraf skal en del allerede i begyndelsen af året anvendes til betaling af nytårskuren. EF bekræftede også, at det aktuelle medlemstal er 314.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4.   Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – kr. 100.- årligt, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

5.   Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6.   Valg af formand

Formanden, Jørgen Braasch, var på valg - var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt.

7.   Valg af bestyrelse og suppleanter

To bestyrelsesmedlemmer, Carsten Frederiksen (CF) og Søren Gregersen (SG),  ønskede at forlade bestyrelsen. Den ene suppleant, Hans-Ole Ketting (HOK), at træde ind som medlem af bestyrelsen og Janie Adamsen (JA) indvilligede også i at stille op som bestyrelsesmedlem – begge blev enstemmigt valgt.

Den tidligere repræsentant for Brüel Kjær, Torben Berril Andersen (TBA), ønskede at stoppe, og Karen Marie Larsen (KML), der var suppleant i B&K Senior Klub, er blevet udpeget i stedet som B&Ks repræsentant. Derved manglede vi to suppleanter. Efter lidt tøven meldte Niels Dreijer og Leif Pedersen sig, og begge blev enstemmigt valgt.

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Hans Bjerg og revisorsuppleant Johannes Eriksen blev begge enstemmigt genvalgt.

9.   Orientering fra Brüel & Kjær

Viced
irektør Torben Bjørn fra B&Ks ledelse gav en orientering om B&Ks fusion med det tyske firma, HBM, to firmaer med megen synergi. Tilsammen har de to firmaer omkring 3000 ansatte og adgang til mange forskellige lande. Der er ansat en fælles direktør, som i øjeblikket har sæde i England. Det fælles navn er HBK, men begge firmaer vil foreløbig fortsætte med at sælge deres specifikke produkter under eget varemærke. B&K fortsat fra Nærum - B&K vil også komme til at genoptage fremstillingen af accelerometre under B&Ks varemærke, og HBM fra fabrikken i Tyskland. Når der i fremtiden vil blive fremstillet nye fælles produkter, får de varemærket HBK.

JA takkede for orienteringen og gav ordet til Hans-Ole Ketting HOK)

10.Status for Historisk Samling

HOK gav en orientering om Historisk Samlings aktiviteter. Der er nu registreret 7-800 apparater (5-600 forskellige) - modtaget fra mange donorer, både private og firmaer, heraf flere fra hospitaler, og for eksempel også fra Danneskjold-Samsøe.

Det begynder at knibe lidt med pladsen, men Rudersdal Museum og Teknisk Museum vil eventuelt være interesseret i at overtage nogle apparater.

HOK opfordrede historisk interesserede til at melde sig, hvis de har lyst til deltage i arbejdet. Normalt er der møde og åbent for besøgende den første mandag i hver måned.

11. Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at udsende en liste over de firmaer, der giver rabat til medlemmerne af seniorklubben.

JB  takkede igen for fremmødet og sagde tak til firmet, vedligehold og kantinen for hjælp til at afholde generalforsamlingen.

JB overrakte desuden Carsten Frederiksen (CF) en vingave og takkede ham for at have taget initiativet til at starte seniorklubben og for at have været meget aktiv i bestyrelsens arbejde. JB takkede også Søren Gregersen (SG), som ligeledes fik overrakt en vingave, og Torben Berril Andersen, som ikke var til stede, for deres aktive indsats i bestyrelsen.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede forsamlingen for god ro og orden.
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum