B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Nyt om navne

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Generalforsamling og Nytårskur 2020


Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.30–17.30 i Kantinen, Brüel & Kjær


 

Referat

B&K Senior Klubs tiende generalforsamling og nytårs-kuren 2020 tiltrak godt og vel 160 medlemmer, der blandt andet valgte en ny kasserer, hørte nyt fra den historiske samling og fik en orientering om udviklingen i HBK.
 

Formanden, Jørgen Braasch, (JB) bød velkommen og takkede for fremmødet. Igen i år havde et stort antal – 180 medlemmer – meldt sig til generalforsamlingen. Desværre udeblev skønsmæssigt cirka 20 medlemmer.

1.   Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog John Austin (JA) som dirigent, han indvilligede og blev enstemmigt valgt. Anni Hansen (AH) blev valgt som referent.

JA takkede for valget, gav en præsentation af bestyrelsen, hvorefter han gav ordet til formanden.

2.   Formandens beretning

Formanden aflagde sin beretning og startede med at fremhæve nogle punkter i beretningen som et supplement til den skriftlige beretning, der allerede var udsendt til alle medlemmer.

JB fremhævede især et vigtigt punkt på dagsordenen, nemlig at vores kasserer, som med stor dygtighed har passer vores regnskaber fra klubbens start, har valgt at stoppe. Derfor skulle der vælges en ny kasserer, og JB opfordrede kraftigt medlemmerne til at hjælpe med at finde en afløser.

JB takkede desuden medlemmerne for at slutte op om foreningen og Brüel og Kjærs ledelse for at stille lokaler til rådighed ved mange af klubbens arrangementer og til vores generalforsamling og nytårskur. Han sluttede af med at meddele, at der var fri drinks hele aftenen.

3.   Godkendelse af revideret regnskab.

Kassereren, Erling Frederiksen (EF), fremlagde det reviderede regnskab og som noget nyt, et budget for næste år.
Regnskabet er godkendt og underskrevet af kasserer, formand og revisor.

Han oplyste, at
der i 2019 var et mindre underskud på kr. 6.261,14, men dette er acceptabelt i betragtning af den formue klubben har opbygget gennem de seneste år. Ved årskiftet 2019/2020 var denne formue på kr. 40.613,00. Klubbens mål er jo ikke at akkumulere midler, men at anvende dem til aktiviteter for medlemmerne. En del af underskuddet skyldes dog en for lav indtægt ved de deltagerbetalte arrangementer, godt kr. 4.000,00. Bestyrelsen vil i 2020 bestræbe på at få en bedre balance i budgetterigen af disse.

EF nævnte også, at foreningen nu har 312 medlemmer – 91 kvinder og 221 mænd.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4.   Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – kr. 100.- årligt, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

5.   Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6.   Valg af kasserer

EF
var på valg og ønskede ikke genvalg genvalg. Efter nogen søgen blandt de fremmødte medlemmer meddelte Kai V. Sørensen, at han var villig til at stille op som kasserer. Han blev enstemmigt valgt.

JP takkede EF for hans store arbejde og overrakte ham nogle flasker vin.

7.   Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne, Anni Hansen (AH) og Connie Christiansen (CC), var på valg – begge var villige til genvalg, og blev enstemmigt genvalgt.

Suppleanterne, Niels Dreijer og Leif Pedersen, var begge villige til genvalg, desuden meldte EF sig suppleant – og alle tre blev enstemmigt valgt.

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Hans Bjerg og revisorsuppleant Johannes Eriksen blev begge enstemmigt genvalgt.

9.   Orientering fra Brüel & Kjær

Lederen af asiatisk forretningsudvikling, Jens Karasawa Christensen (JKC), gav forsamlingen fik en kort orientering om Brüel & Kjærs situation. Han var netop kommet tilbage til Danmark efter et tre-årigt ophold i Seoul og kunne derfor bedst udtale sig om firmaets muligheder i Østasien.

JKC fortalte, at B&K's omsætning i Asien var voksende, specielt i Kina, som i øjeblikket stod for halvdelen af omsætningen i Asien. HBM og B&K havde stor glæde af at supplere hinanden blandt andet ved at samarbejde i Indien og indenfor elektrificeringen af bilindustrien, men de to firmaers EDB-systemer var ikke helt koordineret endnu.

Formanden takkede Jens Karasawa Christensen for orienteringen.

10.Status for Historisk Samling

Hans-Ole Ketting (HOK) gav en status for Historisk Samling, hvor der fortsat er åbent for besøg den første mandag i måneden mellem kl. 15 og 16. Samlingen har nu registret over henved 1300 stk. litteratur, cirka 1400 apparater - blandt andet det første apparat fra 1945 og omkring 600 løsdele. Ole Nielsen har i 2019 doneret sit lysmåleudstyr til samlingen.

HOK sluttede med at invitere alle, der skulle have lyst til at beskæftige sig med gamle B&K instrumenter og andre historiske effekter, til at være med i arbejdet.

Dirigenten JA erklærede generalforsamlingen for afsluttet og forsamlingen for god ro og orden.

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum