B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Stiftende generalforsamling


Onsdag den 12. januar 2011 kl. 16.00–18.00 i Universitetet, Brüel & Kjær
 


Omkring 45 seniorer, ansatte og tidligere ansatte, deltog i den stiftende generalforsamling for Brüel & Kjær Senior Klub.


 

Referat

1.      Introduktion og velkomst

       Erling Frederiksen (EF) bød de fremmødte velkommen på vegne af initiativ-gruppen. Han forklarede, at indkaldelserne generalforsamlingen er sendt til en mindre kreds. Listen med naven er opstået efter en fælles brainstorm i initiativegruppen. Klubben vil naturligvis være åben for alle, og det er hensigten senere at informere mere bredt om klubben.

EF introducerede derefter initiativgruppens medlemmer: Jørgen Braasch (JB), forhenværende salgsmand, der især har slået sine folder i Østeuropa og trådte fra for ca. 1 år siden. Sven Johansen (SJ) er forhenværende salgsmand og har arbejdet både i Nærum og ude i verden. Han var i flere år chef for B&Ks afdeling i Kina. Han har stadig nogle opgaver for firmaet.

Carsten Frederiksen (CF) er forholdsvis ny i firmaet. Han er ansat i Eksportafdelingen, hvor han laver dokumentation til støtte for salget, men har iøvrigt været ansat flere gange i tidens løb. EF selv har i sine mere end 50 år hos B&K næsten udelukkende beskæftiget sig med mikrofoner – mest med udvikling, men også med produktion og salg - og sidst med kalibreringsystemer.

Alle i gruppen har haft gode oplevelser i B&K, som derfor udgør en stor del af deres univers. Det er svært at skulle slippe dette fra den ene dag til den anden.

CF og JB satte gang i processen med dannelsen af en seniorklub. CF begyndte at bearbejde EF, da han skulle holde op hos B&K. ”Han ville have mig til at sætte gang i en Veteranklub, og da det ikke rigtigt lykkedes med mig, gik han igang med Jørgen Braasch – som snart var fyr og flamme...”

2.      Valg af ordstyrer

       SJ blev valgt som ordsstyrer

3.      Valg af referent

       CF blev valgt som referent.

4.      Registrering af fremmødte

       Blanketter blev omdelt blandt de ca. 45 tilstedeværende.

5.      Redegørelse for baggrunden for klubbens stiftelse

JB gjorde rede for, hvordan ideen om en senior klub opstod. CF foreslog sin far, EF, at oprette en Senior klub hos B&K. Tanken var at holde kollegiale venskaber mellem mangeårige B&K medarbejdere ved lige. EF og JB drøftede muligheden og forelagde ideen for Anne Reusser (AR).

I september 2010 blev ideen så afprøvet med en lille kreds ældre ansatte, som viste interesse. Initiativgruppen udarbejder de foreliggende vedtægter for klubben og de godkendes af firmaet.

I forbindelse med vedtægtsarbejdet, og det stiftende møde, har Torben Bjørn (TB) været meget positiv, og bekræftet at firmaets opbakning bag projektet. Han pointerede at klubben formål ikke kun skulle være en forherligelse af fortiden, men også vise vejen fremover.

6.      Forslag til vedtægter

       JB introducerede forslaget til vedtægter og gjorde rede for initiativgruppens ønske om at have en repræsentant for virksomheden i bestyrelsen.

Initiativgruppen har diskuteret de grundlæggende kriterier for medlemskab og foreslår krav om, at have været eller at være ansat i B&K, og være 55 år eller ældre.

       Rene Blomqvist (RB) og Nis Møller (NM) spurgte til reglerne for foreningens opløsning, hvor der kræves ”en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af klubbens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsning”.

       CF forklarede, at initiativgruppen er klar over, at vedtægterne kan diskuteres. Han opfordrede forsamlingen til at se vedtægtsforslaget som et første skridt, der formelt etablerer foreningen, og som siden kan tilpasses, de behov, der måtte opstå.

7.      Afstemning om vedtægter

Efter den korte debat blev vedtægterne enstemnigt vedtaget af forsamlingen.

8.      Forslag til aktiviteter og drøftelse af aktivitetsplan

         På baggrund af det udsendte oplæg lagde SJ op til en diskussion af hvilke, aktiviteter seniorklubben kan stå for. Aktiviteterne vil i sagens natur være bestemt af medlemmernes interesser og engagement, men initiativtagerne forestiller sig at klubben kan stå for både socialt samvær, oplysende arbejde og faglig aktivitet: fester, virksomhedsbesøg og foredrag.
Under den følgende debat fremkom flere forslag fra forsamlingen: årsfest, familieaften, foredrag af medlemmer for medlemmer og andre ansatte, informationsmøder om nye produkter, rundvisninger på virksomheden, regelmæssige klubaftener (åbent hus)...

       Flere understregede vigtigheden af snarest muligt at få etableret gode kanaler for kommunikation, for eksempel brug af Facebook, oprettelse af en hjemmeside eller en blog.

9.      Nedsættelse af arbejdsgrupper

       Forsamlingen nedsatte en række arbejdsgrupper og en række mødedeltagere meldte sig som ansvarlige for arbejdet:

·         Kommunikationsgruppe (hjemmeside, Facebook, blogs):
Bjarne Vincents Johansen (BVJ)

·         Dokumentation (B&Ks historie: fotos, tekster...):
Harry Zaveri (HZ)

·         Ajour med produkter:
Søren Helstrup Gregersen (SHG)

·         Colloqium / Faglige foredrag:
Hans Konstantin-Hansen (HKH)

·         Virksomhedbesøg og kontakt med andre seniorklubber:
JB

·         Socialt samvær / familieaften:
SJ

De ansvarlige kan inddrage andre i arbejdet og iøvrigt samarbejde med klubbens bestyrelse.

10.   Forslag til budget og fastsættelse af kontingent

       Initiativgruppen havde til mødet ikke udarbejdet et egentligt forslag til budget, men forestiller sig at klubbens aktiviteter skal finansieres gennem medlemskontingenter, egenbetaling og eventuelle bidrag fra B&K, f.eks. kan virksomhedsbesøg m.m. betales af deltagerne selv.

Initiativgruppen forslog et årligt kontingent på 100 kr. – et beløb, der på den ene side er økonomisk overkommeligt og på den anden tilkendegiver et seriøst ønske om deltagelse i klubbens arbejde. Forsamlingen godkendte forslaget.

11.   Valg af formand og kasserer

       Inden valgene til foreningens bestyrelse tilkendegav initiativgruppen, at den stillede op til valget, men ikke ønskede at stå i vejen for andre interesserede. JB meddelte desuden, at virksomheden har udset Klaus Seest Jørgensen (KSJ) som sin repræsentant.

JB erklærede sin villig til at påtage sig formandsposten og blev valgt, mens EF blev valgt som kasserer.

12.   Valg af medlemmer til bestyrelsen

       SJ og Anni Hansen (AH) blev valgt.

13.   Valg af suppleanter til bestyrelsen

       Børge Henriksen (BH) blev valgt som suppleant.

14.   Valg af revisor og revisorsuppleant

       Hans Bjerg (HB) blev valgt som revisor og Johannes Eriksen (JE) som revisorsuppleant.

15.        Eventuelt

SJ udtrykte glæde over den fine tilslutning til initiativet. Han takkede Brüel & Kjær for det flotte traktement og forsamlingen for god ro og orden.  

Mødet blev derefter erklæret for afsluttet.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 B&K Senior Klub

c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum