B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Nyt om navne

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Medlemskab

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

Generalforsamling og Nytårskur 2013


Onsdag den 6. februar 2013 kl. 17.00–18.00 i Kantinen, Brüel & Kjær
 


Hele 170 seniorer mødte op til B&K Senior Klubs tredje generalforsamling - pladsen var trang, men stemningen god. Her aflægger formanden, Jørgen Braasch sin beretning og præsenterer bestyrelsen.


 

Referat
 

Tilstede ved generalforsamlingen var omkring 170 medlemmer inklusive bestyrelsen.

Formanden, Jørgen Braasch (JB), startede med at byde de mange fremmødte medlemmer velkommen.

1.      Valg af dirigent og referent

Johannes Eriksen (JE) blev foreslået og valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der havde dog været en fejl i dagsordenen, idet det blev nævnt, at kassereren var på valg. Dette var ikke tilfældet. Der skulle have stået, at formanden var på valg, men da det var rettet, erklærede JE, at alt var i orden – og generalforsamlingen kunne fortsætte.

2.      Formandens beretning

Bestyrelsens beretning for 2012 var udsendt til alle medlemmer i sin helhed, men JB fremhævede et par punkter bl.a. at de to første år af klubbens eksistens havde været to gode år, hvor medlemstallet var steget fra 45 medlemmer ved første generalforsamling til nu 233 medlemmer.

Han gennemgik arrangementerne i løbet af året og nævnte, hvor mange deltagere, der havde været ved hvert arrangement. Generalforsamlingen og sommerturen til Bakken med det største antal deltagere.

Formanden fortalte, at der var ved at blive oprettet et B&K arkiv. Firmaet Brüel & Kjær har stillet et lokale til rådighed, og JB opfordrede medlemmerne til at se om de lå inde med noget, som de ville bidrage med til oprettelse af arkivet.

Desuden fremhævede han Carstens Frederiksens store indsats med opretning, redigering og ajourføring af hjemmesiden.

3.      Godkendelse af revideret regnskab

Kassereren Erling Frederiksen (EF) fremlagde regnskabet. Økonomien var god. Bestyrelsen havde besluttet, at hvert arrangement skulle hvile i sig selv, undtagen den årlige generalforsamling med efterfølgende Nytårskur, hvor middagen med underholdning blev betalt af klubbens midler, med et tilskud fra firmaet Brüel & Kjær. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4.      Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet blev foreslået uforandret, 100 kr. om året. Forslaget blev godkendt.
Peter Wilhjelm ville gerne vide, hvordan man skulle betale kontingentet. EF svarede, at der ville komme en meddelelse senere vedrørende dette.

5.      Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag, så man gik videre til næste punkt på dagsordenen.

6.      Valg af formand

Nuværende formand, Jørgen Braasch, var villig til genvalg. Der var ingen modkandidater, og JB blev genvalgt for de næste to år.

7.      Valg af bestyrelse og suppleanter

To bestyrelsesmedlemmer, Sven Johansen og Børge Henriksen, var på valg – begge var villige til genvalg – ingen andre ønskede at stille op – og SJ og BH blev genvalgt. De to suppleanter, Connie Christiansen og Carsten Frederiksen var også villige til genvalg, og begge blev genvalgt.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisoren, Hans Bjerg, og revisorsuppleanten, Johannes Eriksen, var på valg – begge var villige til genvalg – der var ingen modkandidater – og begge blev genvalgt.

9.      Eventuelt

Klaus Seest Jørgensen (KSJ), Brüel & Kjærs repræsentant i bestyrelsen, fortalte i et indlæg, hvordan det går med firmaet. Økonomien er meget fin – det er lykkedes, at forøge indtjeningen betydeligt fra sidste år, især med øget salg til blandt andre Rusland. Derefter viste han en film, fremstillet af Brüel & Kjær. Der var i øvrigt ingen indlæg fra medlemmernes side.

Generalforsamlingen slut, og formanden sluttede af med en tak for det store fremmøde og god ro og orden under generalforsamlingen.
 

Skuespiller, forfatter og instruktør Flemming Jensen optrådte ved B&K Senior Klubs nytårskur og trakterede med historier og pointer om humoren og velgørende kraft.

Nytårskuren

Hans Konstantin-Hansen havde sagt ja til at være aftenens konferencier og han startede med at skitsere aftenens videre forløb.

Efter cirka et kvarters pause startede nytårskuren. Der blev serveret en velkomstdrik og entertaineren Flemming Jensen underholdt på fornøjelig vis medlemmerne i godt tre kvarter.

Middagen blev serveret, og den selskabelige del af aftenen startede.

Stig Sommer Jensen spillede under middagen, og Konstantin fortalte små historier. Han opfordrede medlemmerne til at træde frem og fortælle et eller andet, minder eller anekdoter, som de kunne huske fra deres Brüel & Kjær tid. Opfordringen blev efterkommet, og der var flere medlemmer, som fortalte små muntre erindringsglimt.

Nytårskuren sluttede ved halv ti tiden.

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum