B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Medlemsmøde


Tirsdag den 12. april 2011 kl. 16.00–18.00 i Kantinen, Brüel & Kjær


Brüel & Kjær Senior Klub afholdt den 12. april sit første medlemsmøde. Mødet på oplæg om seniorklubber i andre virksomheder og en snak om, hvilke aktiviteter B&K Senior Klub skal byde på.

Tilstede var 75 medlemmer inklusive hele bestyrelsen samt 2 gæster fra IBM’s seniorklub Aksel Olsen og fra Radiometers seniorklub Steen Sjøland. Deltagergebyr på kr. 50,- blev betalt til Anni Hansen, dette dækker omkostninger til kaffe med småkager, som var sat frem på bordene ved mødets begyndelse, og sandwich, øl og vand til selvbetjening efter det officielle program.

Mødet forløb efter udsendte agenda:

 

Velkomst ved Jørgen Braasch (JB)

JB gav et resume over klubbens etableringsfase og klubbens stiftende møde den 12-01-2011
 

Indlæg om aktiviteter i IBMs personaleforening Aksel Olsen (AO)

Fortalte kort om senior klubben – en underafdeling af IBM’s personale klub-, der er mere end 50 år gammel, stiftet samtidig med IBM-DK og har i dag ca. 250 medlemmer.

Indkaldelse til møder og aktiviteter sker gennem annoncer i deres personaleblad – Klub News, der udkommer ugentligt. Klubben afholder cirka et møde hver måned. De mest besøgte arrangementer var den årlige sommerudflugt og julefrokosten. Til de almindelige møder og aktiviteter deltog 40-50 medlemmer. Blandt de seneste aktiviteter nævnte AO: Byvandring i København, besøg på kunstmuseum, rundvisning i Christiansborg Slotskirke.

Senior klubben har hidtil modtaget et årligt beløb fra IBM gennem personaleforeningen baseret på det aktuelle medlemstal.
 

Indlæg om aktiviteter i Radiometers seniorklub Steen Sjøland (SS)

Senior klubben har et lignende antal medlemmer som IBM og afholder cirka ti arrangementer om året. For hvert arrangement var der en driver/kontakt person (ofte forslagsstilleren). Klubbens aktiviteter svarer til IBM’s og de forslag som B&K Senior Klubs bestyrelse har stillet (se EF’s klub organisation). Som hos IBM var det største medlemstal tilstede til deres sommerudflugt og julefrokost.

SS fortalte at firmaets tidligere direktør og indehaver Johan Schrøder var meget engageret i klubbens aktiviteter og at firmaet betalte frokost til alle deltagere ved hvert arrangements sociale afslutning, der oftest fandt sted på en nærliggende restaurant. Ligeledes afholdt Radiometer alle udgifter til julefrokosten (eksklusive drikkevarer), der også blev afholdt på en restaurant.
 

Aksel Olsen og Steen Sjøland fra henholdsvis IBMs og Radiometer seniorklubber fortalte om klubbernes arbejde.
 

Kort status over medlemmer og midler i klubben - Erling Frederiksen, kasserer (EF)

EF gav på plancher en oversigt over det nuværende antal medlemmer samt viste klubbens afholdte udgifter pr. d.d. (se pdf-fil)

Som oplæg til den efterfølgende diskussion af idéer til aktiviteter og arrangementer, viste EF en planche over bestyrelsens aktivitetsforslag, og hvordan bestyrelsen tænker sig at organisere aktiviteterne på to niveauer:

  1. Klub-aktiviteter – bestyrelsen nedsætter udvalgene

  2. Gruppe-aktiviteter – hver temagruppe nedsætter sit udvalg

Diskussion af idéer til aktiviteter og arrangementer i klubben - Sven Johansen (ordstyrer)

Idéer til aktiviteter fra klubbens bestyrelse (se B&K Senior Klubs Organisation fra EF). Fra medlemmernes side blev følgende forslag stillet:

  • David Redfern: En B&K præsentation af nye apparater

  • Hans Konstantin Hansen: En investerings gruppe – hvordan vi investerer vore pensions kapital – eventuelt et indlæg af gæst fra Aktionærforeningen

  • Anita Tauber: En litteratur gruppe

  • Henrik Prætorius: En slægtsforsknings gruppe, Henrik ønskede ikke at være kontakt person, men bistod gerne med råd og vejledning.

  • Jørgen Braasch (efterfølgende): En veteranbil gruppe

Eventuelt

Flere af de tilstedeværende ønskede et billede i medlemslisten – et forslag vi vil tage op på næste bestyrelsesmøde.

Man diskuterede klubbens svage økonomi – Klaus Seest sendte efterfølgende en mail med uddybende forslag – vil ligeledes blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde.

Der blev diskuteret invitation til tidligere B&K ansatte, som ved firmaets opsplitning i 1992 blev overflyttet til nye selskaber B&K Medical, B&K Vibro og Innova m.fl.

Niels Truelsens stillede forslag om, at alle nuværende medlemmer tænker over, hvem der mangler på klubbens medlemsliste og derefter finder frem til fem personer, som de oplyser om klubben og dens hjemmeside.

Efter mødet har bestyrelsen modtaget en liste fra Finn Jensen over nogle tidligere B&K-ansatte. Denne kan tjene til at finde frem til nye medlemmer af klubben.

På næste bestyrelsesmøde vil vi diskutere i hvilket omfang og hvordan vi sender indbydelse til optagelse i B&K Senior Klub.

 

Mødet sluttede med sandwich, øl og vand og de sidste deltagere forlod kantinen omkring kl. 18.30.

 

Jørgen Braasch, formand
 

Omkring 75 medlemmer deltog i mødet. Snakken gik livligt, da der efter den formelle del af programmet var sandwich og øl.
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum